Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ΣΥΝΠΕ προκηρύσσει  την Σύμβαση για Τεχνικό Ασφαλείας διάρκειας  2  (δύο) ετών.

Στα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας περιλαμβάνεται η παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη, γραπτά ή προφορικά σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας σύμφωνα με τον νόμο 1568 / 85 πρέπει :

1.    Συμβουλεύει σε θέματα

 

  1.  Σχεδιασμού προγραμματισμού κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων
  2.  Εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών
  3.  Προμήθειας μέσων και εξοπλισμού
  4. Επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων   προστασίας
  5.  Διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας
  6.  Οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
 1. Ελέγχει την ασφάλεια  

 

Των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν την λειτουργία τους

  1. Των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν την εφαρμογή τους
 1. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων.

 

 1. Ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή την διεύθυνση της εταιρείας - επιχείρησης.
 1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση:
  1. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας           της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων     υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
  2.  Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
  3.  Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
  4.  Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για την διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

 

 1. Για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Τράπεζα ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση:
  1. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
  2.  Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
 1. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφαλείας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας.
  1.  Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων    που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο .
  2.  Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφαλείας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησης του ως Τεχνικού Ασφαλείας.
  3.  O τεχνικός ασφαλείας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη για θέματα της αρμοδιότητας του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του Τεχνικού Ασφαλείας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
  4.  Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

 

Για την εκτέλεση όλου του  παραπάνω έργου ο Τεχνικός Ασφαλείας οφείλει να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας  25 ώρες (1 επίσκεψη το μήνα 1 ώρας στη Σέρρες και 1 επίσκεψη το μήνα 1 ώρας στην Ηράκλεια. Για τον μήνα Ιανουάριο 1 ώρα επιπλέον), ετησίως όπως προκύπτει από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτήν και καλύπτοντας τον ανωτέρω σύμφωνα με την Νομοθεσία χρόνο, με πρόγραμμα το οποίο  θα κοινοποιηθεί  στην επιθεώρηση εργασίας.

Η αμοιβή θα καταβληθεί στην λήξη της Ετήσιας Σύμβασης με το σχετικό παραστατικό που θα εκδώσει ο Τεχνικός Ασφαλείας.

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν στην Τράπεζα μας σε κλειστό φάκελο μέχρι την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ