Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Εντός του 2019 θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών.
Σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας, το Ν.1667/1986 και το Ν.4261/2014, όπως ισχύουν, στο νέο ΔΣ θα πρέπει να εκλεγούν δύο (2) εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων αποδεδειγμένα , το ένα (1) να είναι μόνιμος κάτοικος της Π.Ε. Σερρών και το δεύτερο (2) να είναι μόνιμος κάτοικος Π.Ε. Πιερίας, στην οποία η Συνεταιριστική Τράπεζα διατηρεί σε λειτουργία κατάστημα. Τα εκτελεστικά μέλη , θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και θα διευθύνουν πλήρως την δραστηριότητα της Τράπεζας.


A) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα εξής κριτήρια καταλληλότητας:
1. Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικών ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένο από τα αρμόδια γι αυτό δημόσια όργανα.
2. Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής γλώσσας
3. Εμπειρία, ως ανώτατων διευθυντικών στελεχών ή μελών διοικητικού συμβουλίου με ενεργό συμμετοχή στην διοίκηση και οργάνωση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή φορέων ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ανάλογης δραστηριότητας.
4. Να μην συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα που προβλέπονται στο καταστατικό της τράπεζας και το νόμο, όπως ενδεικτικά τα παρακάτω αναφερόμενα:
α) Καθυστερούν την επιστροφή (εξόφληση), στον Συνεταιρισμό δανείων, πέραν του εξαμήνου από τη λήξη τους.
β) Ασκούν ατομική ή εταιρική επιχείρηση όμοια με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού ή είναι Μέλη στα όργανα διοίκησης ή Υπάλληλοι άλλων φορέων, οι οποίοι ασκούν παρεμφερείς προς τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού εργασίες.
γ) Καταδικάστηκαν, τελεσίδικα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, πλαστογραφία, απάτη, εγκλήματα περί το νόμισμα, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τοκογλυφία (προσκόμιση σχετικού ποινικού μητρώου).
δ) Βρίσκονται, λόγω δανείων σε καθυστέρηση ή άλλων οικονομικών οφειλών, σε αντιδικία με το Συνεταιρισμό ενώπιον οποιουδήποτε Ποινικού – Αστικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου
ε) Έχει η ατομική τους επιχείρηση ή η εταιρεία στην οποία συμμετέχουν ως μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή είναι διαχειριστές της ή εταίροι με ποσοστό άνω του 5%, ληξιπρόθεσμες και απαιτητές δόσεις δανείων ή πιστώσεων προς το Συνεταιρισμό.
στ) Έχουν καταχωρηθεί στις λίστες του Τειρεσία (Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε.) ή άλλου φορέα που θα τον αντικαταστήσει για απλήρωτες επιταγές, συναλλαγματικές ή ανεξόφλητες διαταγές πληρωμής που στο σύνολό τους θα υπερβαίνουν τις 15 για κάθε μία περίπτωση.


Β) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Πέραν των ανωτέρω βασικών κριτηρίων καταλληλότητας, ως επιπλέον προσόντα θα εκτιμηθούν από την αρμόδια επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών Συν.Π.Ε.:
1. Η κατοχή Διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατά προτίμηση των Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
2. Η γνώση του νομικού και θεσμικού πλαισίου που διέπει την Τράπεζα, των διατάξεων νόμων, εγκυκλίων και οδηγιών που θέτει το σύστημα εποπτείας του τραπεζικού συστήματος, καθώς και των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης που οφείλει να τηρεί κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν από τη επομένη της δημοσιεύσεως της παρούσας τα εξής δικαιολογητικά στην επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών :
1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα με πλήρη αναφορά των θέσεων ευθύνης που κατείχε και των αρμοδιοτήτων.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών.
3. Αποδεικτικά εμπειρίας και κάθε άλλο δικαιολογητικό και αποδεικτικό έγγραφο της εμπειρίας και των γνώσεων τους.

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή μέχρι την 29-01-2019 στα γραφεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών Συν.Π.Ε. (Βασ. Βασιλείου & Νικ. Πλαστήρα, Τ.Κ. 62 122), υπ΄όψιν κας Βούρκου Χρύσας.
Για την διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων, η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων δύναται κατά την διαδικασία αξιολόγησης να ζητήσει και κάθε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό από τους υποψηφίους.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23210-98037 , αρμόδια κ. Χρύσα Βούρκου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ PDF

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ