Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Εντός του 2019 θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε..
Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., κατά τη συνεδρίαση αυτής την 27-03-2019 αποφάσισε να θέσει, τις κάτωθι προϋποθέσεις καταλληλότητας και κωλύματα για όσους ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της στις επερχόμενες εκλογές.


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα εξής κριτήρια καταλληλότητας:
1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι με τριετή εμπειρία σε συναφή δραστηριότητα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή να είναι επιχειρηματίες, με πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα και ο μέσος όρος του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης τους την τελευταία τριετία να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 150.000 ευρώ, ή να απασχολούν στην επιχείρηση τους κατ΄ ελάχιστον πέντε εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας την τελευταία τριετία. Τα ανωτέρω θα πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο της υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας τους.
2. Να προσκομίσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκει ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών, αυτές να είναι ρυθμισμένες, με την προσκόμιση σχετικού παραστατικού ρύθμισης.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ :
Να μην συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα που προβλέπονται στο ισχύον καταστατικό της τράπεζας και το νόμο, όπως τα παρακάτω αναφερόμενα:
α) Καθυστερούν την επιστροφή (εξόφληση), στον Συνεταιρισμό δανείων, πέραν του εξαμήνου από τη λήξη τους.
β) Ασκούν ατομική ή εταιρική επιχείρηση όμοια με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού ή είναι Μέλη στα όργανα διοίκησης ή Υπάλληλοι άλλων φορέων, οι οποίοι ασκούν παρεμφερείς προς τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού εργασίες.
γ) Καταδικάστηκαν, τελεσίδικα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, πλαστογραφία, απάτη, εγκλήματα περί το νόμισμα, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τοκογλυφία (προσκόμιση σχετικού ποινικού μητρώου).
δ) Βρίσκονται, λόγω δανείων σε καθυστέρηση ή άλλων οικονομικών οφειλών, σε αντιδικία με το Συνεταιρισμό ενώπιον οποιουδήποτε Ποινικού – Αστικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου.
ε) Έχει η ατομική τους επιχείρηση ή η εταιρεία στην οποία συμμετέχουν ως μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή είναι διαχειριστές της ή εταίροι με ποσοστό άνω του 5%, ληξιπρόθεσμες και απαιτητές δόσεις δανείων ή πιστώσεων προς το Συνεταιρισμό.
στ) Έχουν καταχωρηθεί στις λίστες του Τειρεσία (Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε.) ή άλλου φορέα που θα τον αντικαταστήσει για απλήρωτες επιταγές, συναλλαγματικές ή ανεξόφλητες διαταγές πληρωμής που στο σύνολό τους θα υπερβαίνουν τις 5 για κάθε μία περίπτωση.
Περαιτέρω κωλύματα για την υποβολή υποψηφιότητας ως μέλος του Δ.Σ.
1. Να μην οφείλουν στα Τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδος, είτε ως πιστούχοι είτε ως εγγυητές, δάνεια, εκτός αν οι οφειλές είναι ρυθμισμένες και τηρείται η ρύθμιση. Δεν λαμβάνονται υπόψη εγγυήσεις που αφορούν προσωπικά δάνεια μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
2. Να μην συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε επιχειρήσεις ή εταιρίες, με αντικείμενο τα τυχερά παίγνια πάσης φύσεως είτε αυτοί είτε ο σύζυγος είτε συγγενής εξ αίματος τους μέχρι β΄ βαθμού. Εξαιρείται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις συνεργασίας με τον ΟΠΑΠ.
3. Να μην συμμετέχουν είτε αυτοί είτε ο σύζυγος είτε συγγενής εξ αίματος τους μέχρι β΄ βαθμού, με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται και έχουν ως αντικείμενο τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) και γενικότερα σε οποιαδήποτε επιχείρηση έχει σχέση με τον έγγραφο και ηλεκτρονικό τύπο στην Ελλάδα.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν από τη επομένη της δημοσιεύσεως της παρούσας τα εξής δικαιολογητικά στην επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.:
1. Βιογραφικό.
2. Τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών ή αποδεικτικά έγγραφα της πενταετούς τουλάχιστον επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, του τζίρου και του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρησή τους.
3. Ποινικό Μητρώο.
4. Υπεύθυνη δήλωση μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των ανωτέρω κωλυμάτων.
5. Κατάθεση παράβολου 50€.
Προκειμένου για νομικά πρόσωπα κάθε μορφής η υποψηφιότητα για την εκλογή ως μέλος του Δ.Σ. θέτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού ή άλλα μέλη του Συμβουλίου ή των οργάνων τους που ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου γι’ αυτό οργάνου του νομικού προσώπου.


Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην γραμματεία της Τράπεζας μέχρι την 28-05-2019, αρμόδια υπάλληλος παραλαβής είναι η κ. Χρύσα Βούρκου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για την διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων δύναται να ζητήσει και κάθε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό από τους υποψηφίους.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23210-98037, αρμόδια κ. Χρύσα Βούρκου.

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ