Κυριακή, 03 Δεκεμβρίου 2023

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά μία σειρά από αρχές (διαδικασίες, νόμους και θεσμούς) που διέπουν τη διοίκηση και τον έλεγχο μίας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή θεσμού από την οργάνωσή τους μέχρι και την καθημερινή τους λειτουργία με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μετόχων, των εργαζόμενων αλλά και του κοινωνικού συνόλου ως μέρος του οποίου λειτουργούν.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης της, εφαρμόζει τον νόμο και το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στα όσα ειδικότερα ισχύουν για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες   και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας  και υιοθετεί ένα σύστημα αρχών και πρακτικών στη βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η Τράπεζα, ώστε να διαφυλάσσονται τα έννομα συμφέροντα όλων των μελών της.

Η διασφάλιση μιας αποτελεσματικής οργανωτικής δομής και ο σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων και ορίων ευθύνης κάθε υπηρεσιακής μονάδας της Τράπεζας αποτελούν τη βάση, στην οποία στηρίζονται η λειτουργία και οι εργασίες της Τράπεζας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο σχεδιασμό σαφούς οργανωτικής διάρθρωσης με ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης, στη θέσπιση αποτελεσματικών και αναλυτικών διαδικασιών διεξαγωγής των εργασιών της Τράπεζας και επαρκών μηχανισμών ελέγχου αυτών, καθώς και στον εντοπισμό, τη διαχείριση, παρακολούθηση και αναφορά των κινδύνων στις εποπτικές αρχές (Τράπεζα της Ελλάδος), τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει η Τράπεζα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της.

Γενική Συνέλευση, απαρτίζεται από τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας, αποτελεί το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού.
Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 9 αιρετά μέλη με τετραετή θητεία, προσαρμόζοντας την  σύνθεσή του, ώστε να είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα περί Εκτελεστικών, μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων μελών.
Κύρια αρμοδιότητά του είναι η χάραξη της στρατηγικής της Τράπεζας καθώς αυτό είναι το Όργανο που αποφασίζει για όλα τα βασικά θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της Τράπεζας.
Επιτροπή Ελέγχου, απαρτιζόμενη από 3 μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία παρακολουθεί και αξιολογεί σε ετήσια βάση την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου, με βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και των εποπτικών αρχών.
Τη Μονάδα  Εσωτερικού Ελέγχου (κατά την Πράξη 2577/2006 του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος), η οποία είναι ανεξάρτητη, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και έχει την ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου.
Τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία ορίζει  και εφαρμόζει διαδικασίες με στόχο να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση της Τράπεζας  προς το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τους κώδικες ηθικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας, σύγκρουσης συμφερόντων και γενικά θέματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της εποπτικής αρχής.
Τη Μονάδα Πρόληψης του Ξ/Χ και της Χρηματοδότησης,  η οποία ορίζει  και εφαρμόζει διαδικασίες με στόχο να επιτυγχάνεται η πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η  καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέσω της τραπεζικής λειτουργίας.
Την  Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου, η οποία έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό , την εξειδίκευση και τη υλοποίησης της πολιτικής σε θέματα διαχείρισης κινδύνων ρευστότητας , κεφαλαιακής επάρκειας κλπ.
Την Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσης Ρευστότητας, εξετάζει περιπτώσεις κρίσης ρευστότητας και καθορίζει τρόπους επίλυσης  αυτής αν τυχόν υπάρξει, με σκοπό να καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων, περιλαμβανομένου του λειτουργικού.
Την Συντονιστική Επιτροπή Πληροφορικής, αρμοδιότητες της οποίας είναι ο καθορισμός, η παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της Επιχειρησιακής Πολιτικής της Πληροφορικής.
Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αποτελεί ένα σύστημα αρχών και πρακτικών σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο άστε να διαφυλάσσονται και να ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με αυτή.
Τον Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει τις υποχρεώσεις του προσωπικού της Τράπεζας.

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ