ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΗΜΑ

1α. Με την από 29-11-1994 ιδρυτική συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού συστήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/86, όπως ισχύουν, αμιγώς πιστωτικός συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.», το καταστατικό του οποίου καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 1/1995 Πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών.
β. Με την υπ’ αριθ. 1/20-10-1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών  του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκε το καταστατικό του ως προς την επωνυμία του Συνεταιρισμού  από « Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών» με  τον διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Ν. Σερρών» σε «Αστικός Πιστωτικός Αναπτυξιακός Συνεταιρισμό Ν. Σερρών – Σερραϊκή Πίστη Συν.Π.Ε.» κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 2/1995 πράξη της Ειρηνοδίκου Σερρών.
γ. Με την υπ’ αριθ. 3/20-10-97 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών  του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκαν  τα άρθρα  13 παρ. ιγ΄, 23 παρ. 8, 25 παρ. 1, 4 και 5, 34 παρ 4 και 39 παρ, 9 του καταστατικού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 1/1997 πράξη της Ειρηνοδίκου Σερρών.
δ. Με την υπ’ αριθ. 4/29-4-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών  του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκαν  τα άρθρα 1 παρ. 1, 24 παρ. 1 και παρ.3 περιπτ. (ια΄) και (ιγ΄), 5 παρ. 1, 14 παρ.2, 17 παρ.2, 19 παρ.4, 25 παρ.3 και 8, 26 παρ. 3, 27 εδ. 1, 28 παρ.1 και 3, 30 παρ.1, 33 παρ. 5 και παρ.6, 34 παρ.4, 35 παρ.2, 36 παρ.3, εδ. 2, 37 παρ.1 και παρ.4,  39 παρ. 3 περιπτ.(β), 40 παρ.4, 48, 49 παρ.1 και παρ.4 του καταστατικού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 3/1998 πράξη της Ειρηνοδίκου Σερρών.
ε. Με την υπ’ αριθ. 7/23-4-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκαν  τα άρθρα 25 παρ. 3 και 39 παρ. 2 του καταστατικού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 2/2000 πράξη της Ειρηνοδίκου Σερρών.
στ. Με την υπ’ αριθ. 8/13-5-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών  του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκαν  τα άρθρα 25 παρ. 3, 26 παρ. 2, 29 παρ. 2, και 40 παρ.1 του καταστατικού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 3/2001 πράξη της Ειρηνοδίκου Σερρών.

ζ. Με την υπ’ αριθ. 9/28-10-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκαν  τα άρθρα  11 παρ. 3 και 25 παρ. 3, 4 εδ. Α του καταστατικού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 5/2001 πράξη της Ειρηνοδίκου Σερρών.
η. Με την υπ’ αριθ. 14/9-5-2004  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού και μετά την λήψη αδείας λειτουργίας Πιστωτικού Ιδρύματος με την μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού με την  υπ’ αριθμ. 166/1/23-12-2003  απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Τ.Π.Θ.) της Τράπεζας της Ελλάδος τροποποιήθηκε το παρόν άρθρο του καταστατικό ως προς την επωνυμία του η οποία θα είναι στο εξής  «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ.» άρθρο 1, όπως  επίσης και τα άρθρα 4 παρ.3 εδ. (ιβ),  7  παρ. 3, 4 (καταργείται), 5 (καταργείται)  και 7, 14 παρ. 6, 29 παρ. 2 (παλαιό) 26 παρ. 2 (νέο) και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3156/2003 τα άρθρα 7 παρ. 4, 5 παρ. 1, 16, 17, 18 (καταργούνται), 21 παρ. 1(παλαιό) 18 παρ.1 (νέο),  25 παρ 1,4 α και β (παλαιό) 22 παρ. 1, 4 α και β (νέο) και επιπλέον τροποποιήθηκαν τα άρθρα 19 παρ. 1 (παλαιό) 16 παρ. 1 (νέο), 25 (παλαιό) 22 (νέο) προστίθενται παρ. 9α και β, 30 παρ. 1 (παλαιό) 27 παρ. 1 (νέο) και 39 παρ. 9 (παλαιό) 36 παρ. 9 (νέο), κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 1/2004  Πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών.
θ. Με την υπ’ αριθμ. 19/2006 απόφαση γενικής συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς τα άρθρα 11 (τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου), 12 (προστίθεται μετά την παράγραφο 5 νέα παράγραφος 6 και η υπάρχουσα παράγραφος 6 λαμβάνει νέα αρίθμηση ως 7, ενώ η υπάρχουσα παράγραφος 7 λαμβάνει νέα αρίθμηση ως 8) και 13 (προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου) καταστατικού του αστικού πιστωτικού αναπτυξιακού συνεταιρισμού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 2/2006 Πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών.
ι. Με την υπ’ αριθμ. 20/30-5-2007 απόφαση γενικής συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς το άρθρο 4 παρ. 3 και 6, το άρθρο 5 παρ. 2, το άρθρο 7 παρ. 4 και 6, το άρθρο 22 παρ. 4, το άρθρο 23, το άρθρο 26 παρ. 2 και το άρθρο 39 του αστικού πιστωτικού αναπτυξιακού συνεταιρισμού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 1/2008 Πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών.
ια. Με την υπ’ αριθμ. 25/24-6-2009 απόφαση γενικής συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς το άρθρο 4 παρ. 3.ιε, άρθρο 7 παρ. 1.ββ, άρθρο 8 παρ. 1, άρθρο 22 παρ. 1 και άρθρο 39 παρ. 1 του αστικού πιστωτικού αναπτυξιακού συνεταιρισμού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 3/2011 Πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών.
ιβ. Με την υπ’ αριθμ. 27/15-06-2011 απόφαση γενικής συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς τα άρθρα 1 (προστίθεται στην παράγραφο 1 εδάφιο ια), 4 (τροποποιείται η παράγραφο 2α και 2ε), 12 (στην παράγραφο 1 προστέθηκε εδάφιο γ), 17 (στην παράγραφο 2 προστίθεται εδαφιο ια), 18 (αντικαθίσταται η παράγραφος 3), 20 (συμπληρώνονται οι παράγραφοι 4 και 7 και τροποποιείται πλήρως η παράγραφος 8) 22 (στην παράγραφο 1 αντικαθίστανται το α και β εδάφιο, στην παράγραφο 8 στο εδάφιο β προστίθεται και άλλο εδάφιο και προστίθεται ολόκληρη παράγραφος 10) και 35 (στο εδάφιο α προστίθεται και άλλο εδάφιο) του αστικού πιστωτικού αναπτυξιακού συνεταιρισμού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 5/2011 Πράξη της Ειρηνοδίκη Σερρών.

 2. Ο Συνεταιρισμός μπορεί να χρησιμοποιεί και «Σήμα», την επιλογή και καθιέρωση του οποίου εξουσιοδοτείται να πραγματοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιαδήποτε μεταβολή, μετά την καθιέρωσή του, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα του Συνεταιρισμού ορίζεται η πόλη των Σερρών και υποκαταστήματα και πρακτορεία του μπορούν να ιδρύονται και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη ή χωριό της Ελλάδος και του εξωτερικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ειδικότερες αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

 ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια λειτουργίας του Συνεταιρισμού ορίζεται για αόριστο χρόνο

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

 1. Ο Συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων και έχει κυρίως οικονομικούς σκοπούς, στηριζόμενος δε στη συνεργασία των μελών του, στη συνετή και επιμελή άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων, της διοικήσεως και του προσωπικού του και στα πλαίσια του αμιγώς πιστωτικού χαρακτήρα του,  αποσκοπεί στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, μέσα σε μια κοινή επιχείρηση.

Ως Πιστωτικός Συνεταιρισμός και στα πλαίσια του αμιγώς πιστωτικού σκοπού του:
α) Αναπτύσσει μεταξύ των μελών του το πνεύμα της οικονομίας και αποταμιεύσεως.
β) Συντελεί καθοριστικά στην εξάλειψη της πρακτικής της τοκογλυφίας και της παράνομης  εκμετάλλευσης της οικονομικής ανάγκης.
γ) Επιδιώκει την προστασία και ανάπτυξη όλων των κλάδων παράγωγής αγαθών και παροχής  υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο.
δ) Δραστηριοποιείται στην επαγγελματική, συνεταιριστική και πολιτιστική εκπαίδευση των μελών του και κάθε άλλου προσώπου για την ικανοποίηση των κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών τους, στην κατεύθυνση της διατήρησης των γνωρισμάτων της Ελληνικής φυλής. Προς τον σκοπό αυτό συμβάλλει στη διάδοση των γνώσεων πάνω σε θέματα ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού, ιστορίας, τέχνης, ευρωπαϊκών θεσμών, συνεταιριστικής πίστης, τραπεζικής θεωρίας, τεχνικής και πληροφορικής κλπ.

 1. Η πραγμάτωση των σκοπών επιδιώκεται και επιτυγχάνεται με τη συνεργασία του συνόλου των μελών και την ανάπτυξη στον ανώτατο δυνατό βαθμό όλων των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το Ν.1667/86, όπως ισχύει, και το διαμορφούμενο και ισχύον εκάστοτε συναφές θεσμικό πλαίσιο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι:

α) Η χορήγηση δανείων στα μέλη του για την ανάπτυξη και υποβοήθηση των εργασιών τους καθώς και για την κάλυψη άλλων οικονομικών αναγκών τους.
β) Η παροχή για τα μέλη του εγγυήσεων και ασφαλειών προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και προς το Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη κάθε είδους και μορφής πιστωτικών διευκολύνσεών τους (δάνεια, εγγυητικές επιστολές, υποσχετικές εξόφλησης κλπ).
γ) Η παροχή προς τα μέλη του τεχνικοοικονομικής διευκόλυνσης και στήριξης για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.
δ) Η μέριμνα για την επαγγελματική, τη συνεταιριστική και την πολιτιστική εκπαίδευση των μελών του, καθώς και για την ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών τους, πραγματοποιώντας διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια, εκδόσεις εντύπων, εκπόνηση μελετών, οργάνωση διασυνοριακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων κλπ., εφόσον έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα οι σκοποί του και δεν αλλοιώνεται σε καμία περίπτωση ο αμιγώς πιστωτικός του χαρακτήρας.
ε) Η παροχή στα πλαίσια του αμιγώς πιστωτικού σκοπού προς τα μέλη του οικονομικών διευκολύνσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που οφείλονται σε λόγους υγείας (των ιδίων και μελών της οικογενείας τους), σε σπουδές τέκνων, στην οικογενειακή αποκατάσταση των ιδίων ή των παιδιών τους κλπ.
3. Αφού εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Ν.2076/92 και την απόφαση με αρ.2258/2-11-93 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν, στις δραστηριότητες του συνεταιρισμού εντάσσονται αυτοδικαίως και όλες οι τραπεζικές εργασίες που, τηρουμένων των νόμων και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, επιτρέπεται να διεξάγονται από τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι:
α) Η αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και η διαχείρισής τους.
β) Η χορήγηση πιστώσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πράξεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.
γ) Η διενέργεια πληρωμών και μεταφορά κεφαλαίων.
δ) Η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών κλπ.).
ε) Η παροχή εγγυήσεων και η ανάληψη υποχρεώσεων (έκδοση εγγυητικών επιστολών κλπ.).
στ) Οι συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου του Συνεταιρισμού ή των μελών του σε:


- Μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα κλπ.).

- Συνάλλαγμα.

- Προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοοικονομικά 

  Δικαιώματα.

- Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων.

- Κινητές αξίες.

ζ) Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά την διάρθρωση του κεφαλαίου, τη βιομηχανική στρατηγική και άλλα συναφή θέματα, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων.
η) Η διαχείριση χαρτοφυλακίου ή η παροχή συμβουλών στον τομέα αυτό.
θ) Η φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών.
ι) Η εκμίσθωση θυρίδων.
ια) Η παροχή υπηρεσιών καταναλωτικής πίστης και η συμμετοχή σε Εταιρείες Αμοιβαίων Εγγυήσεων του Ν. 2367/29.12.95, κατά τα προβλεπόμενα στον εν λόγω Νόμο και τις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
ιβ) Η διεκπεραίωση  τραπεζικών εργασιών που αφορούν τις εισαγωγές και εξαγωγές.
ιγ) Η διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων για κοινωνικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς, τοπικής εμβέλειας.
ιδ) Η παροχή συμβουλών και στήριξης σε προγράμματα της Ενωμένης Ευρώπης.
ιε) Η διενέργεια δευτερεύουσων τραπεζικών εργασιών διαμεσολαβητικού χαρακτήρα και η ασφαλιστική διαμεσολάβηση για την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων.
ιστ) Η χρηματοδοτική μίσθωση κινητών και ακινήτων (leasing).

 1. Όλες οι δραστηριότητες αναπτύσσονται και οι σκοποί πραγματώνονται μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τους νόμους, τους ισχύοντες νομισματοπιστωτικούς κανόνες (αποφάσεις και οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος κλπ), το καταστατικό του Συνεταιρισμού, τους κανονισμούς του, καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντοτε δε εφόσον έχουν εξασφαλισθεί τα απαιτούμενα κεφάλαια.
 2. Η ανάπτυξη του συνόλου των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται στους σκοπούς του Συνεταιρισμού και η υλοποίηση τους θα γίνεται σταδιακά, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
 3. Ο Συνεταιρισμός συναλλάσσεται με τα μέλη του, με άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ συναλλαγές με άλλα πρόσωπα, πλην αυτών, επιτρέπεται εφόσον σ’ αυτές συμμετέχει και μέλος του Συνεταιρισμού. Επίσης, μπορεί να συναλλάσσεται και με μη μέλη του, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται εκάστοτε από το νόμο, τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και, γενικά, από το διαμορφούμενο και ισχύον συναφές θεσμικό πλαίσιο.
 4. Ο Συνεταιρισμός μπορεί να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε είδους εταιρία, συνεταιρισμό ή άλλο νομικό πρόσωπο και να πραγματοποιεί επενδύσεις, εφόσον με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται οι σκοποί και οι επιδιώξεις του.
 5. Ο Συνεταιρισμός οφείλει να εξασφαλίζει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεών του (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσεως) από αναγνωρισμένους ορκωτούς ελεγκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, ενήλικοι, μη τελούντες υπό δικαστική συμπαράσταση, που είναι κάτοικοι του Νομού Σερρών και πληρούν τις προϋποθέσεις του καταστατικού.
 2. Εταιρίες του εμπορικού δικαίου μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού εφόσον έχουν την έδρα τους στον Νομό Σερρών. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εμπορικά με παραρτήματα και υποκαταστήματα εντός της περιοχής μέσα στην οποία ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει τις δραστηριότητές του είτε πρόκειται για ατομικές, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις με νομική προσωπικότητα, επιτρέπεται να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού, ακόμα και αν η έδρα τους βρίσκεται εκτός της περιοχής δράσης του Συνεταιρισμού, μόνο όμως σε σχέση με τα καταθετικά προϊόντα του Συνεταιρισμού. 

Επίσης μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν Δήμοι και Κοινότητες του Νομού Σερρών, ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμοί, σύλλογοι, σωματεία.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να γίνουν μέλη νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των οποίων τα μέλη κατάγονται από τον Νομό Σερρών, ακόμη και αν δεν έχουν την έδρα τους στο Νομό Σερρών.
Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού όποιος είναι μέλος σε άλλο συνεταιρισμό που έχει έδρα τις Σέρρες και ίδιο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Για να γίνει κάποιος μέλος του συνεταιρισμού υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει, σύμφωνα με το νόμο και τους όρους του παρόντος, για την αποδοχή ή όχι, στην πρώτη του συνεδρίαση, μετά την υποβολή της.
 2. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά:

α) από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου μέλους, στην οποία δηλώνει ότι είναι κάτοικος του Νομού Σερρών και δεν είναι μέλος άλλου συνεταιρισμού με τον ίδιο σκοπό και έδρα τις Σέρρες και
β) Από την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ.4α του παρόντος, καθώς και μέρος έναντι της συνεταιριστικής υπεραξίας.

 1. Αν το υποψήφιο μέλος είναι νομικό πρόσωπο, η αίτηση υποβάλλεται από το αρμόδιο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό του νομικού προσώπου όργανο και συνοδεύεται από όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Κατά τα λοιπά αναλογικά εφαρμόζονται οι διατάξεις για την εγγραφή φυσικών προσώπων.
 2. Για την κατ’ αρχήν αποδοχή ή μη κάθε αιτήματος αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη, μετά την κατάθεση της αίτησης, συνεδρίασή του.

Μετά την αποδοχή της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε προθεσμία μέχρι ενός μηνός από την κοινοποίηση αποδοχής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να εξοφλήσουν την αξία των μερίδων, της εισφοράς κλπ. του άρθρου 22 του παρόντος. Η προθεσμία του εδαφίου αυτού μπορεί να παραταθεί για χρόνο, όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών, σε ειδικές περιπτώσεις με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από αίτηση του υποψηφίου μέλους στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητά την παράταση. Μόνο μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών (μερίδες, εισφορές κλπ.) λαμβάνεται οριστική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εγγραφή και αποκτά ο ενδιαφερόμενος την ιδιότητα του μέλους για όλες τις σχέσεις του με τον Συνεταιρισμό, εκτός από την συμμετοχή του στη διαδικασία εκλογής οργάνων διοίκησης (εκλέγειν και εκλέγεσθαι).

 1. Η εγγραφή νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη, μετά την οριστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενική Συνέλευση, οπότε αποκτάται και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για τις αιτήσεις εγγραφής που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά της οποίας μπορούν να ασκηθούν από το νόμο ένδικα μέσα, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο υποχρεωτικά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των εργασιών της.
 1. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίησή της. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έφεση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης. Η απόφαση του σε δεύτερο βαθμό δικάζοντος δικαστηρίου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο. Εάν τελικά δεν γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής σαν συνεταίρου, τότε επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο άτοκα όσα ποσά έχει καταβάλλει για τον σκοπό αυτό (δικαίωμα εγγραφής, μερίδα κλπ.).

 

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Η διαγραφή μέλους από τον συνεταιρισμό γίνεται:

α) Με οικειοθελή αποχώρηση.
Κάθε συνεταίρος που συμπλήρωσε τουλάχιστον τρία (3) χρόνια ως μέλος του Συνεταιρισμού, μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του κατά τη λήξη συγκεκριμένης διαχειριστικής χρήσης με αίτηση-δήλωση που πρέπει να καταθέσει τρεις (3) μήνες πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης.
β) Λόγω αποκλεισμού.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη από την παρ.3 του άρθρου 20 του παρόντος, απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να αποκλειστεί από τον συνεταιρισμό και να διαγραφεί υποχρεωτικά ο συνεταίρος που:
αα) Ασκεί επιχείρηση όμοια προς τον σκοπό του συνεταιρισμού.
ββ) Καθυστερεί την επιστροφή (εξόφληση) στο συνεταιρισμό χορηγηθέντων δανείων πέραν του τριμήνου από τη λήξη τους.
γγ) Καθυστερεί την εκπλήρωση οποιασδήποτε άλλης οικονομικής υποχρέωσης προς τον συνεταιρισμό για την οποία άμεσα ή έμμεσα είναι υπόχρεος και για την οποία κινήθηκε η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του.
δδ) Καταδικάστηκε τελεσίδικα για απιστία (άρθρο 390 ΠΚ) ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε των οριζομένων από τα αρμόδια όργανα του συνεταιρισμού επιτροπής ή ως εκκαθαριστής ή ως υπάλληλος του Συνεταιρισμού.
εε) Από οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεών του έβλαψε τα συμφέροντα του συνεταιρισμού.
Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο με την κοινοποίηση αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει και τους λόγους αποκλεισμού.
Κατά της απόφασης μπορούν να ασκηθούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο ένδικα μέσα (άρθρο 2 παρ.6 και 8 του Ν.1667/86, όπως ισχύει).
Ο αποκλειόμενος συνεταίρος διαγράφεται από το βιβλίο των μελών του συνεταιρισμού από την ημέρα που η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατέστη αμετάκλητος, είτε γιατί έληξε άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής, είτε γιατί δημοσιεύτηκε απορριπτική τελεσίδικη απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου.
γ) Λόγω θανάτου.

αα) Ο συνεταίρος που πέθανε διαγράφεται από τον συνεταιρισμό. Έως το τέλος της χρήσης κατά την οποία επήλθε ο θάνατος η εταιρική ιδιότητα του αποβιώσαντος συνεχίζεται στο πρόσωπο του ή των νόμιμων κληρονόμων του, οι οποίοι υποκαθίστανται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του κληρονομούμενου συνεταίρου.
Ανήλικος κληρονόμος επιτροπεύεται σύμφωνα με τον νόμο, ενώ τυχόν περισσότεροι από έναν κληρονόμοι αντιπροσωπεύονται από έναν τους με εξουσιοδότηση των υπολοίπων.
Εάν ο αποβιώσας συνεταίρος είχε περισσότερες της μιας συνεταιριστικές μερίδες και υπάρχουν ισάριθμοι μ’ αυτές κληρονόμοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους σαν μέλη και επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη, είναι δυνατή η εγγραφή ισάριθμων κληρονόμων προς τις κληρονομούμενες ακέραιες συνεταιριστικές μερίδες.
Εάν ο αποβιώσας συνεταίρος δεν είχε ισάριθμες με τους κληρονόμους του μερίδες, τότε ο κληρονόμος που θα υποδειχθεί εγγράφως από τους υπολοίπους και εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις εγγραφής και το επιθυμεί ο ίδιος, μπορεί να διαδεχθεί τον αποβιώσαντα συνεταίρο, υπεισερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
ββ) Σε περίπτωση ύπαρξης διαθήκης του αποβιώσαντος συνεταίρου, τότε ο εκ διαθήκης οριζόμενος κληρονόμος-συνεταίρος σ’ αυτή υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κληρονομούμενου συνεταίρου.
Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις διαγράφεται ευκρινώς από το βιβλίο μητρώου το όνομα του αποβιώσαντος συνεταίρου και προστίθεται το όνομα του κληρονόμου που τον διαδέχεται. Στην περίπτωση κατά την οποία οι κληρονόμοι δεν αποκτούν, κατά τα ανωτέρω, την ιδιότητα του μέλους του συνεταιρισμού, τότε αποδίδεται σ’ αυτούς η υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, οι τυχόν προαιρετικές μερίδες και γενικά τα σύμφωνα με το παρόν καταστατικό αποδοτέα. Η αξία τόσο της υποχρεωτικής όσο και των τυχόν προαιρετικών μερίδων υπολογίζεται σε πραγματικούς όρους, όπως ορίζεται και για τα εξερχόμενα μέλη του παρόντος καταστατικού.

 1. Στον συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από τον συνεταιρισμό, αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφερε το αργότερο τρεις μήνες μετά την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή ο αποκλεισμός.
 2. Παράλληλα με τη συνεταιριστική μερίδα και μέσα στην ίδια προθεσμία καταβάλλεται στους συνεταίρους που αποχωρούν ή στους κληρονόμους θανόντων συνεταίρων και η προβλεπόμενη από το άρθρο 39 αποζημίωση εξερχόμενων.
 3. Στον συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται, αποδίδεται η αξία της καθαρής μερίδας που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του πιστωτικού συνεταιρισμού όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης, λαμβανομένου υπόψη και του ποσού κατά το οποίο οι σχηματισμένες προβλέψεις τυχόν υπολείπονται των απαιτουμένων, σύμφωνα με την κατά το άρθρο 38 παρ. 3(β) του ν. 2937/2001 σχετική έκθεση ορκωτών ελεγκτών και τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαφορά αυτήν. 
 4. Ο συνεταίρος που καταθέτει αίτηση-δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης από τον συνεταιρισμό, παύει ταυτόχρονα να μετέχει σε οποιοδήποτε όργανο διοίκησης καθώς και στη Γενική Συνέλευση μέχρι το τέλος της χρήσης που συντελείται η διαγραφή

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Τα μέλη του συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα:

 1. Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και στα όργανα διοίκησης του συνεταιρισμού, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό για κάθε περίπτωση προϋποθέσεις.
 2. Να ενημερώνονται για την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού, να εφοδιάζονται με φωτοαντίγραφα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων οποτεδήποτε, καθώς και με αντίγραφα του ισολογισμού και των λογαριασμών κερδών-ζημιών, εφόσον το ζητήσουν.
 3. Να μετέχουν στα καθαρά κέρδη και σε κάθε άλλη παροχή ανάλογα με τις συνεταιριστικές μερίδες και σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν εκάστοτε.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Οι συνεταίροι εκτός των άλλων οφείλουν:

 1. Να συμμετέχουν και να συνεργάζονται στη λειτουργία του συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντα και το κύρος του ίδιου και των μελών του.
 2. Να καταβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα οφειλόμενα στο συνεταιρισμό ποσά για δικαίωμα εγγραφής, αξία συνεταιριστικών μερίδων, υπεραξία, εισφορές κλπ.
 3. Να επιστρέφουν εμπρόθεσμα τα δάνεια που παίρνουν από τον συνεταιρισμό.
 4. Να εφαρμόζουν με ακρίβεια το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και να προστατεύσουν με κάθε νόμιμο τρόπο τα συμφέροντα του συνεταιρισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Ο συνεταίρος ευθύνεται μέχρι την ονομαστική αξία των μερίδων του για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού που δημιουργήθηκαν, τόσο πριν από την εγγραφή του, όσο και κατά το διάστημα που είναι μέλος του.
 2. Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έξοδο του συνεταίρου ή από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας ή της εκκαθάρισης, σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Την διοίκηση του συνεταιρισμού ασκεί το διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από εννέα (9) συνεταίρους, οι οποίοι εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση και η θητεία τους είναι τετραετής. Η παρούσα διάταξη ισχύει για τα Διοικητικά Συμβούλια που θα εκλεγούν μετά την 21-6-2006.
 2. Για τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες οι υποψήφιοι θα πρέπει, μετά την προκήρυξη των εκλογών και τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης ημέρα, να καταθέσουν γραπτή αίτηση προς τη διοίκηση του συνεταιρισμού.

3. Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο.Κατ’ εξαίρεση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησής τους για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, στις Επιτροπές ή για την διεξαγωγή εντεταλμένων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.5 του Ν.1667/86, όπως ισχύει. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. Η ωριαία αποζημίωση καθορίζεται στο ποσό των εννέα (9) ευρώ για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, για τον Πρόεδρο δε του διοικητικού συμβουλίου στο ποσό των δέκα πέντε (15) ευρώ. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των εξήντα  (60) ευρώ, το ύψος της οποίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται από την Γενική Συνέλευση χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Δ.Σ.

 1. Με πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε, συνέρχονται μέσα σε επτά (7) ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ τους, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τους Α και Β Αντιπροέδρους, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Επίσης μπορεί, στην ίδια ή και σε άλλη συνεδρίαση, να εκλέξει με την ίδια διαδικασία Αναπληρωτή Γραμματέα και Αναπληρωτή Ταμία, αν κρίνει αυτό αναγκαίο για την καλύτερη λειτουργία του συνεταιρισμού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, που αποτελείται από τον Πρόεδρο που είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος με επαρκείς γνώσεις σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής και δύο μέλη που είναι μη εκτελεστικά. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι τότε η Επιτροπή ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της.

2. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί κατά την παραπάνω προθεσμία το διοικητικό συμβούλιο, η σχετική ευθύνη και αρμοδιότητα μεταβιβάζεται στο μέλος που εκλέχθηκε δεύτερο, το οποίο και συγκαλεί άμεσα το συμβούλιο για να συγκροτηθεί σε σώμα.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώρηση στο μητρώο συνεταιρισμών στο Ειρηνοδικείο Σερρών.
 2. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του διοικητικού  συμβουλίου πρόσωπο που συνδέεται με άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού.
 3. Δεν επιτρέπεται να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού και εκπίπτουν του αξιώματος τους πρόσωπα που ασκούν ατομική ή εταιρική επιχείρηση όμοια προς τους σκοπούς του συνεταιρισμού ή που είναι υπάλληλοι άλλων φορέων, οι οποίοι ασκούν παρεμφερείς προς τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού εργασίες και γενικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις αποκλεισμού τους από μέλη του συνεταιρισμού (άρθρο 7 παρ.1β του παρόντος).
 4. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τους συνεταίρους. Για να έχει κάποιο μέλος δικαίωμα υποψηφιότητας και να συμμετέχει στο Δ.Σ., πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για τα εξής αδικήματα: κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, απάτη, για τα αδικήματα των άρθρων 207 επ. ΠΚ (εγκλήματα περί το νόμισμα), τοκογλυφία ή να μην έχει καταδικαστεί ή να εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα. Να μην έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε αδίκημα σε βάρος της Τράπεζας ή να μην βρίσκεται σε δικαστική αντιδικία με την τράπεζα ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, ποινικού ή πολιτικού, καθώς και να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Τράπεζα, οι οποίες να ξεπερνάνε το διάστημα των τριών (3) μηνών. Το υποψήφιο μέλος υποχρεούται μαζί με την κατάθεση της υποψηφιότητάς του, να καταθέτει πιστοποιητικό από την αρμόδια Εισαγγελία περί μη διώξεως για τα αναφερόμενα ως άνω αδικήματα και αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικού τύπου. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω κωλύματα υποψηφιότητας για το ΔΣ προκύψει κατά τη διάρκεια που το μέλος αυτό κατέχει θέση μέλους του ΔΣ, τότε το μέλος αυτό εκπίπτει από τη θέση του με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ που λαμβάνεται με απαρτία 2/3ων του συνόλου των μελών του ΔΣ και πλειοψηφία 2/3ων των παρόντων. Εάν προκύψει δεκαδικός αριθμός κάτω του 0,5, τότε θεωρείται ότι ο αριθμός είναι ο προηγούμενος ακέραιος, εάν προκύπτει 0,5 και άνω, τότε θεωρείται ότι είναι ο αμέσως επόμενος ακέραιος. Η απόφαση αυτή του ΔΣ εφαρμόζεται αμέσως με εντολή και εξουσιοδότηση που παρέχεται από τη ΓΣ με το παρόν καταστατικό και τη θέση του εκπίπτοντος καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός. Η απόφαση αυτή του ΔΣ έρχεται για έγκριση και επικύρωση στην αμέσως επόμενη ΓΣ. Εάν η απόφαση του ΔΣ για τον οποιοδήποτε λόγο ανατραπεί από τη ΓΣ, οι προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ θεωρούνται έγκυρες. 
 5. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό ή συγγενή πρώτου βαθμού.
 6. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να είναι συγχρόνως και έμμισθοι υπάλληλοι του συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ

 1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση και εκπροσώπηση του συνεταιρισμού, καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας του.

Επίσης αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν τον συνεταιρισμό μέσα στα πλαίσια του σκοπού του, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στελέχη του συνεταιρισμού. Το ΔΣ μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για να υπογράφει ειδικά πληρεξούσια που θα περιέχουν ειδική εντολή, με το οποίο μπορεί να εκπροσωπεί τη Συνεταιριστική Τράπεζα ο Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής ή οι υπάλληλοί της.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και να προστατεύουν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού με όλα τα νόμιμα μέσα.
4. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, στις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται και η, στα πλαίσια πάντοτε του νόμου και σύμφωνα με το καταστατικό, τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, τους κανονισμούς, αντιμετώπιση των ακολούθων θεμάτων:
α) Προσλήψεις, απολύσεις, αποδοχές κλπ. προσωπικού.
β) Εγγραφή, διαγραφή μελών.
γ) Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης.
δ) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αποδοχής καταθέσεων.
ε) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης δανείων.
στ) Καθορισμός υπεραξίας συνεταιριστικής μερίδας.
ζ) Καθορισμός αποζημίωσης εξερχόμενων μελών.
η) Σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και κατάρτιση του ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσης για κάθε διαχειριστική περίοδο. Εισήγηση έπ’ αυτών προς τη Γενική Συνέλευση. Έγκριση, κατά την διάρκεια του έτους, των αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία του συνεταιρισμού προσαρμογών και προϋπολογισμού.
θ) Κατάρτιση, τροποποίηση κλπ. εσωτερικών κανονισμών και σχετική εισήγηση προς την γενική συνέλευση για έγκριση.
ι) Αγορά μηχανημάτων, επίπλων και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων και παντός αναλώσιμου ή όχι αγαθού για τις ανάγκες του συνεταιρισμού.
ια) Ίδρυση Υποκαταστημάτων και πρακτορείων.
ιβ) Γνωστοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές των μεταβολών που επέρχονται στα όργανα διοίκησης του συνεταιρισμού, μέσα στην προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία του ενός μηνός, καθώς και παροχή κάθε στοιχείου και πληροφορίας που προβλέπεται από τον νόμο.
ιγ) Την αύξηση ή την μείωση του δικαιώματος εγγραφής των νέων μελών του Συνεταιρισμού.

 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραβαίνουν τα καθήκοντα τους, όπως αυτά καθορίζονται από τον νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, ευθύνονται έναντι του συνεταιρισμού καθώς και έναντι των συνεταίρων και των δανειστών για ζημίες που προήλθαν από ενέργειες ή παραλήψεις τους.

Για κάθε ζημιά που υπαίτια προκάλεσαν στο συνεταιρισμό τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του συνεταιρισμού σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έκτακτα δε οποτεδήποτε αν κριθεί σκόπιμο από τον πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, από τους νόμιμους αναπληρωτές του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του.

Σε όλες τις περιπτώσεις η πρόσκληση ή το αίτημα για τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει και τα προς συζήτηση θέματα.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.
 2. Τις συνεδριάσεις διευθύνει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Α ή Β Αντιπρόεδρος ή το μεγαλύτερο σε ηλικία από τα παριστάμενα μέλη όταν οι αντιπρόεδροι δεν έχουν προσέλθει στη συνεδρίαση.
 3. Οι αποφάσεις, με μέριμνα του γραμματέα, καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετείχαν σε κάθε συνεδρίαση. Σύμβουλος που διαφωνεί δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του.

Σε περίπτωση άρνησης συμβούλου να υπογράφει πρακτικά, γίνεται μνεία γι’ αυτό στα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται μόνο από τους υπολοίπους συμβούλους.

 1. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, καλείται να μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο προϊστάμενος των υπηρεσιών (Διευθυντής) ή όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 2. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που αδικαιολόγητα δεν μετέχει σε τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις του, εκτός από περιπτώσεις ασθενείας ή ανωτέρας βίας,  εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος του, τα δε υπόλοιπα μέλη υποχρεούνται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση τους να επιβεβαιώσουν τη μη συμμετοχή και ταυτόχρονα, να συμπληρώσουν την κενωθείσα θέση με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΤΑΜΙΑ

 1. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου:

α) Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα τον συνεταιρισμό, εκτός αν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.
β) Μεριμνά και επιμελείται για την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του συνεταιρισμού και την ορθή εφαρμογή των νόμιμων διαδικασιών σε κάθε περίπτωση. Προωθεί και υλοποιεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και μεριμνά για την εκτέλεση των εργασιών και την επίτευξη των σκοπών του συνεταιρισμού, σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό αυτό, τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου.
Μαζί με τον γραμματέα ή τον ταμία υπογράφει τα έγγραφα του συνεταιρισμού.
γ) Συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο σε συνεδριάσεις και προεδρεύει των συνεδριάσεων εισηγούμενος τα θέματα και παρέχοντος κάθε αναγκαία έπ’ αυτών διευκρίνιση ή πληροφορία.

 1. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Β΄ Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον πρόεδρο σε όλη την έκταση των καθηκόντων του όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.
 2. Ο Γραμματέας:

α) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και προίσταται του προσωπικού του συνεταιρισμού, εισηγούμενος στο διοικητικό συμβούλιο τα θέματα που το αφορούν. Όταν ο γραμματέας  απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο οριζόμενος αναπληρωτής.
β) Επιμελείται και μεριμνά για τη σύνταξη, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση της διοικητικής και λοιπής αλληλογραφίας του συνεταιρισμού.

 1. Ο ταμίας:

α) Μεριμνά και επιμελείται για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών του συνεταιρισμού που έχουν σχέση με τη χρηματική και εν γένει με την οικονομική διαχείριση του.
β) Μεριμνά και επιμελείται για την σύνταξη των μηνιαίων καταστάσεων του ταμείου καθώς και για την παροχή των αναγκαίων στοιχείων για τη σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, τα καθήκοντα του ταμία μπορούν να ανατεθούν σε υπάλληλο του συνεταιρισμού, ο ταμίας όμως πάντα έχει την εποπτεία των σχετικών εργασιών. Τον ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αναπληρωτής ταμίας.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 1. Εισηγητής των θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του όταν κωλύεται ή απουσιάζει. Στο διοικητικό συμβούλιο οι εισηγήσεις είναι δυνατό να γίνονται και από άλλο μέλος του ή από υπάλληλο του συνεταιρισμού που θα ορίζει ο πρόεδρος. Στις περιπτώσεις που η σύγκλιση γίνεται με πρωτοβουλία όχι του προέδρου ή των νομίμων αναπληρωτών του, η εισήγηση γίνεται από τα πρόσωπα που ζήτησαν τη συνεδρίαση και καθόρισαν τα προς συζήτηση θέματα.
 2. Χρέη υπηρεσιακού γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του συνεταιρισμού που ορίζεται με απόφαση του οικείου συμβουλίου μετά από εισήγηση του γραμματέα του.
 3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συμβουλίων επικυρώνονται από τον κατά την έκδοσή τους πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή του αναπληρωτή του.
 4. Στην περίπτωση κατά την οποία κενώνεται για οποιοδήποτε λόγο η θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων σε ένωση ή ομοσπονδία, συμπληρώνεται χωρίς άλλη διαδικασία από το πρώτο αναπληρωματικό αντίστοιχα μέχρι πλήρους εξαντλήσεως των οικείων πινάκων.

Ειδικότερα για το πρώτο Δ.Σ. και Ε.Σ. που προήλθαν από τις εκλογές της 20-10-1995 η αναπλήρωση κενής θέσης δύναται να γίνει από οποιοδήποτε ιδρυτικό μέλος, μετά από εισήγηση του Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του που συνέρχονται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος, ή έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τον νόμο, είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του συνεταιρισμού.
 2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης υπάγονται ιδίως:

α) Η τροποποίηση του καταστατικού.
β) Η μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του συνεταιρισμού ή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων, καθώς και η μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών μεταξύ των συνεταίρων, η συγχώνευση, η διάλυση  και η αναβίωση του συνεταιρισμού.
γ) Η ερμηνεία επί διαφορών που αναφύονται από προηγούμενες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
δ) Η ίδρυση εταιρίας ή η συμμετοχή σε εταιρία και η  αποχώρηση από αυτή.
ε) Η αποδοχή και ο αποκλεισμός μέλους από τον συνεταιρισμό.
στ) Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
ζ) Η εκλογή, η ανάκληση, η αντικατάσταση και η απαλλαγή της ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων του συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις.
η) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
θ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων.
ι) Η έγκριση των ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού.
ια) Η έγκριση της συγκρότησης της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1667/1986 και στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Τράπεζας.
ιβ)   Η έγκριση των αιτήσεων συνεταίρων για την απόδοση της αξίας των συνεταιριστικών τους μερίδων, υποχρεωτικών και των προαιρετικών, λόγω αποχώρησης ή αποκλεισμού τους καθώς και κάθε άλλης περίπτωσης εξόφλησης των συνεταιριστικών μερίδων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 7 και 9 του Ν. 1667/1986 και στο άρθρο 27 παρ. 5 του Ν. 3601/2007, την Τράπεζα της Ελλάδος και το άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού.
ιγ)       Ο επιμερισμός σε όλους τους συνεταίρους που έχουν σχετικό δικαίωμα και ανάλογα με τις μερίδες του καθενός του ποσού που η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκρίνει να διατεθεί για εξόφληση της αξίας τους.

 1. Η αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης για τους γενικούς όρους της δραστηριότητας του συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του, μεταβιβάζεται στο διοικητικό συμβούλιο κατά το άρθρο 6 παρ.2 και 3 του Ν.1667/86, όπως ισχύει.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ Κ.Λ.Π.

 1. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα του συνεταιρισμού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε διαχειριστικής χρήσης.

Έκτακτα συνέρχεται όποτε τη συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα το 1/10 των μελών του συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη.
Ο ίδιος αριθμός συνεταίρων (1/10), μπορεί, εν όψει σύγκλησης γενικής συνέλευσης, να ζητήσει από το διοικητικό συμβούλιο να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων συγκεκριμένα θέματα. Το σχετικό αίτημα στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταθέτει γραπτώς στο διοικητικό συμβούλιο τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

 1. Αν το διοικητικό συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το Ειρηνοδικείο Σερρών, ύστερα από αίτηση τους, εκτός αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος.

 

 1. Τα δικαιώματα που έχουν οι συνεταίροι στις υποθέσεις του συνεταιρισμού, ενασκούνται στην Γενική Συνέλευση στην οποία δικαιούνται να λάβουν μέρος όλοι οι συνέταιροι, εφόσον έχουν μία τουλάχιστον μερίδα. Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές τους μερίδες. Οι ψήφοι ενός μέλους δεν μπορεί να είναι περισσότερες από πέντε (5) ή από το 2% του συνολικού αριθμού ψήφων, όποιο είναι το χαμηλότερο. Οι ψήφοι που αναλογούν στον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων του μέλους έχουν, ως ακολούθως: α) Κάθε συνεταίρος που έχει από 1 - 19 συνεταιριστικές μερίδες έχει μία (1) ψήφο, β) Κάθε συνεταίρος που έχει από 20 - 49 συνεταιριστικές μερίδες έχει δύο (2) ψήφους, γ) Κάθε συνεταίρος που έχει από 50 - 99 συνεταιριστικές μερίδες έχει τρεις (3) ψήφους, δ) Κάθε συνεταίρος που έχει από 100 - 199 συνεταιριστικές μερίδες έχει τέσσαρες (4) ψήφους, και ε) Κάθε συνεταίρος που έχει από 200 και άνω συνεταιριστικές μερίδες έχει πέντε (5) ψήφους.
 2. Τα φυσικά πρόσωπα-μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως.
 3. Τα νομικά πρόσωπα-μέλη του συνεταιρισμού διορίζουν τους αντιπροσώπους τους με απόφαση του αρμόδιου κατά το νόμο ή το καταστατικό οργάνου τους. Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση των νομιμοποιητικών εγγράφων πριν από την έναρξη της γενικής συνέλευσης.
 4. Στη γενική συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος της συνεταιριστικής οργάνωσης ανωτέρου βαθμού της οποίας μέλος είναι ο συνεταιρισμός.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Στην πρόσκληση για τη γενική συνέλευση αναγράφεται υποχρεωτικά η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος που θα συνέλθει, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
 2. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης με προσωπικές επιστολές ή με άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεγράφημα), ή δημοσίευση σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στο νομό Σερρών.

Ειδικά όταν στη γενική συνέλευση πρόκειται να συζητηθεί θέμα διάλυσης του συνεταιρισμού, η προθεσμία γνωστοποίησης και πρόσκλησης ορίζεται σε τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο πρόεδρος και ο γραμματέας της γενικής συνέλευσης. Έως την εκλογή του προέδρου τα καθήκοντα του ασκεί ο Α΄ ή Β΄ Αντιπρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένας, ένα μέλος του συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από την συνέλευση.

Ο πρόεδρος προσλαμβάνει από τους παριστάμενους συνεταίρους δύο (2) πρακτικογράφους και, σε περίπτωση αρχαιρεσιών, μέχρι τρεις (3) ψηφοσυλλέκτες, οι οποίοι θα πρέπει να παραμένουν στη συνέλευση καθ’ όλη τη διάρκειά της.
Τόσο ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης όσο και οι πρακτικογράφοι και οι ψηφοσυλλέκτες δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για οποιοδήποτε αξίωμα κατά τις διενεργούμενες αρχαιρεσίες.

 1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του συνεταιρισμού.

Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του συνεταιρισμού.
Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης με όσα μέλη και αν παρίστανται, τα οποία όμως δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των επτά (7).

 1. Για την λήψη αποφάσεων που αφορούν μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του συνεταιρισμού, τη μεταβολή της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων, τον αποκλεισμό συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, τον τρόπο εκλογής των οργάνων διοίκησης (παρ.8 του ίδιου άρθρου) και την ανάκληση και αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου και των αντιπροσώπων στην ένωση ή ομοσπονδία συνεταιρισμών, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ’ αυτήν τουλάχιστον τα μισά συν ένα (1) μέλη.

Σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης για τα ίδια θέματα, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.23 του Ν. 2166/93 που τροποποίησε το δεύτερο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.1667/86, όπως ισχύει. Στη δεύτερη επαναληπτική συνέλευση για τα θέματα αυτά, όταν το σύνολο των μελών του συνεταιρισμού είναι πάνω από χίλια (1.000), απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τετρακόσια (400) μέλη.

 1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψήφων των ψηφισάντων μελών.

Ειδικά στα θέματα της παρ. 3 του άρθρου αυτού, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων των μελών που συγκροτούν την απαρτία της συγκεκριμένης γενικής συνέλευσης και συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ψηφοφορία.

 1. Η γενική συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών, αλλά όχι λιγότερα από τρία (3).

 1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους. Επίσης δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει ο συνεταίρος στα θέματα που αφορούν απαλλαγή από υποχρεώσεις του προς τον συνεταιρισμό ή κατάρτιση σύμβασής του με τον συνεταιρισμό.
 2. Τον τρόπο διεξαγωγής των ψηφοφοριών αποφασίζει το προεδρείο της συνέλευσης που γίνονται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια.

Ειδικά για θέματα που αφορούν αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού, καθώς και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν κατά την επανάληψη επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα, αναβάλλεται η λήψη απόφασης.
Για τη διευκόλυνση της ψηφοφορίας και της ασφαλούς διαπίστωσης των αποτελεσμάτων της θα χορηγείται στο μέλος, πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, φάκελος στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα γράφεται εμφανώς ο αριθμός των ψήφων με τις οποίες το μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση.
8. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού, δηλαδή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων του συνεταιρισμού στις δευτεροβάθμιες (τοπικές ή κλαδικές) οργανώσεις αστικών συνεταιρισμών που τυχόν συμμετέχει, διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού που προκηρύσσει τις εκλογές, ορίζονται τα απαιτούμενα κατά την κρίση του εκλογικά κέντρα για τη διενέργεια των εκλογών, ανάλογα με τον αναμενόμενο κατά την κρίση του αριθμό προσέλευσης ψηφοφόρων, τα οποία εκλογικά κέντρα μπορούν να βρίσκονται και στις έδρες των περιφερειακών εγκαταστάσεων του συνεταιρισμού και σε καθένα από αυτά παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος διοριζόμενος από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου της περιφέρειας της έδρας που θα λειτουργήσει καθένα από τα ως άνω εκλογικά κέντρα. Σε περίπτωση έλλειψης επαρκούς αριθμού δικαστικών λειτουργών, μπορεί να διορίζονται δικηγόροι, ύστερα από πρόταση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Στην εφορευτική επιτροπή δεν μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι για το ΔΣ.
Η εκλογή των μελών του ΔΣ πραγματοποιείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Υπεύθυνο για την έγκριση των υποψηφιοτήτων, τη σύνταξη των ψηφοδελτίων και την προετοιμασία των εκλογών, είναι το απερχόμενο ΔΣ. Με βάση τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11, και την παρ. 3 του άρθρου 40 του παρόντος, καταχωρίζονται με αλφαβητική σειρά του επωνύμου στο ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε όργανο τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής.
Η εκλογή αρχίζει μετά το πέρας του απολογισμού του ΔΣ. Η εφορευτική επιτροπή με απόφασή της που ανακοινώνεται στη ΓΣ, μπορεί να ορίσει διαφορετική ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εκλογών, εντός ενενήντα (90) το πολύ ημερών από την απολογιστική ΓΣ, η ημέρα δε διεξαγωγής των εκλογών, θεωρείται ως συνέχιση της ΓΣ και λαμβάνεται υπόψη η απαρτία της ΓΣ. Η εφορευτική επιτροπή και μόνο αυτή, ορίζει τον τόπο και το χρόνο (διάρκεια) της ψηφοφορίας. Ο τόπος μπορεί να είναι διαφορετικός από τον τόπο διεξαγωγής της ΓΣ.
Όσα μέλη του συνεταιρισμού έχουν περισσότερες από μία ψήφους, θα παραλαμβάνουν από την Εφορευτική Επιτροπή τόσα ψηφοδέλτια και τόσους φακέλους, όσες και οι ψήφοι που έχουν. Εν συνεχεία θα καταγράφεται στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας ο αντίστοιχος αριθμός ψήφων που άσκησαν στη συγκεκριμένη ψηφοφορία, έτσι ώστε να εξάγεται, ασφαλώς, ο συνολικός αριθμός των ψήφων που ασκήθηκαν στη συγκεκριμένη ψηφοφορία και έτσι κατά τη διαλογή των ψήφων να διαπιστώνεται με ασφάλεια η ύπαρξη της απαιτούμενης κάθε φορά πλειοψηφίας και κατ’ ακολουθία το εκλογικό αποτέλεσμα.
Ο ψηφοφόρος θέτει για το ΔΣ και τους αντιπροσώπους (εάν υπάρχει εκλογή) μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης. Τα τυχόν ζητήματα που προκύπτουν τα επιλύει η εφορευτική επιτροπή.
Ως εκλεγμένοι θεωρούνται αυτοί που έχουν πάρει τις περισσότερες ψήφους κατά σειρά επιτυχίας.
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των συμβούλων και των αντιπροσώπων, γίνεται κλήρωση. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν σταυρό προτίμησης ή έχουν περισσότερους από τον αριθμό που ορίζεται παραπάνω, είναι άκυρα ως προς το συμβούλιο που αναφέρονται ή ως προς τους αντιπροσώπους και έγκυρα ως προς το άλλο συμβούλιο (εφόσον είναι το ψηφοδέλτιο ενιαίο). Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες συμβούλους και αντιπροσώπους, τους οποίους ειδοποιεί εγγράφως για την επιτυχία και την ανακήρυξή τους. Οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι, ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί κατά την σειρά της εκλογής τους. Τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και οι αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι καλύπτουν, σύμφωνα με την παραγρ.4 του άρθρου 16 του παρόντος, τις κενούμενες αντίστοιχα θέσεις των τακτικών μελών και συνεχίζουν την θητεία τους μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες ή την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο ΔΣ, το ίδρυμα διοικεί το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο.
Μετά τη σύγκληση του νέου ΔΣ (εντός 7 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος), το απερχόμενο ΔΣ είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιήσει κανονικά την παράδοση και την παραλαβή όλων των περιουσιακών στοιχείων και βιβλίων του ιδρύματος και να ενημερώσει το νεοεκλεγέν ΔΣ για τις υποθέσεις του συνεταιρισμού.

 1. Ζητήματα που αναφύονται κατά την γενική συνέλευση αντιμετωπίζονται από τον πρόεδρο, τους πρακτικογράφους και τους ψηφοσυλλέκτες κατά πλειοψηφία.
 2. Απόφαση της γενικής συνέλευσης αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό αυτό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο, αν εγείρει σχετική αγωγή ένα μέλος που δεν συμφώνησε ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας μήνας από τότε που πάρθηκε η απόφαση. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 1. Τα κεφάλαια-πόροι του συνεταιρισμού απαρτίζονται:

α) Από τις συνεταιριστικές μερίδες
β) Από το τακτικό αποθεματικό
γ) Από τα έκτακτα αποθεματικά
δ) Από τα ειδικά αποθεματικά
ε) Από τις κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις κλπ.

 1. Πέραν αυτών, ο συνεταιρισμός μπορεί, στα πλαίσια του ισχύοντος εκάστοτε νομικού πλαισίου, να αντλεί κεφάλαια με τη συγκέντρωση καταθέσεων ή με δανεισμούς.

 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

1. Κάθε συνεταίρος, εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, έχει το
δικαίωμα να αποκτήσει μέχρι χίλιες πεντακόσιες και μια προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, αριθμός που μπορεί να ανέλθει μέχρι το δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων που έχει ο Συνεταιρισμός. Ειδικά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν απεριόριστο αριθμό προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων.
Η υποχρεωτική και οι προαιρετικές μερίδες είναι ίσης αξίας και παράγουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με εξαίρεση τους περιορισμούς της παρ.3 του άρθρου 18 του παρόντος.

 1. Η ονομαστική αξία της συνεταιριστικής μερίδας ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ και είναι αδιαίρετη και ίση για όλους ανεξαίρετα τους συνεταίρους, εξοφλείται δε στην προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παρ.4 ενός μηνός προθεσμία και σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
 2. α. Το δικαίωμα εγγραφής των νέων μελών του συνεταιρισμού  για τα φυσικά πρόσωπα ισούται με το ποσό του ενός (1) ευρώ και για τα νομικά πρόσωπα ισούται με το ποσό του ενός (1) ευρώ και μπορεί να μεταβάλεται με αποφάσεις του Δ.Σ. . 

β. Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται κατά την είσοδό του να καταβάλλει  εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης και των διατάξεων του καταστατικού, λαμβανομένου υπόψη και του ποσού κατά το οποίο οι σχηματισμένες προβλέψεις τυχόν υπολείπονται των απαιτουμένων, σύμφωνα με την κατά το άρθρο 38 παρ. 3(β) του ν. 2937/2001 σχετική έκθεση ορκωτών ελεγκτών και τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος περί της διαφοράς  αυτής.

 1. Η συνεταιριστική μερίδα (υποχρεωτική και προαιρετικές) μεταβιβάζεται μόνο σε συνεταίρο εφόσον αυτός δεν αποκτά έτσι περισσότερες από τις από το νόμο επιτρεπόμενες προαιρετικές μερίδες. Μεταβιβάζεται επίσης σε τρίτο, μετά από συναίνεση του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο είναι υποχρεωμένο να αρνηθεί τη μεταβίβαση εφόσον στο πρόσωπο του τρίτου δεν θα συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδο συνεταίρου. Η μεταβίβαση γίνεται με γραπτή συμφωνία και συντελείται με την καταχώρισή της στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών.
 2. Όταν με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, μεταβιβάζονται μερίδες σε πρόσωπο που δεν έχει την προβλεπόμενη μία υποχρεωτική μερίδα, καταβάλλεται στον συνεταιρισμό και το δικαίωμα εγγραφής του ως μέλος.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής δικαιώματος εγγραφής οι μεταβιβάσεις μερίδων από γονείς σε τέκνα ή εγγονούς, οι οποίες όμως μπορούν να γίνουν εφόσον ο μεταβιβάζων συνεταίρος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια ως μέλος του συνεταιρισμού και κάθε μεταβιβαζόμενη μερίδα έχει εξοφληθεί από τριετίας.

 1. Η συνεταιριστική μερίδα κληρονομείται και κληροδοτείται. Όταν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός, μπορεί να διαδεχθεί τον αποβιώσαντα ένας εξ αυτών που πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του στον συνεταιρισμό και ορίζεται με δήλωση των υπολοίπων. Εάν ο αποβιώσας συνεταίρος είχε περισσότερες της μιας συνεταιριστικές μερίδες και υπάρχουν περισσότεροι του ενός κληρονόμοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη στον συνεταιρισμό, είναι δυνατή η εγγραφή ισαρίθμων προς τις κληρονομούμενες ακέραιες συνεταιριστικές μερίδες.

Και στις περιπτώσεις αυτές ισχύει η απαλλαγή από την καταβολή δικαιώματος εγγραφής, καθώς επίσης και στην περίπτωση της εκ διαθήκης διαδοχή, κατ’ άρθρο 7 παρ. 1γ, περ. ββ. του παρόντος καταστατικού.
Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου, τους αποδίδεται η αξία των συνεταιριστικών μερίδων, υποχρεωτικών και προαιρετικών, που είχε ο κληρονομούμενος κατόποιν έγκρισης της Τραπέζης Ελλάδος σύμφωνα με το Ν. 3601/2007 και με την επιφύλαξη της παρ. 7 και 9 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986 και του άρθρου 39 του παρόντος καταστατικού.

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 1667/86, όπως ισχύει, η συνεταιριστική μερίδα δεν υπόκειται σε κατάσχεση για χρέη του συνεταίρου προς τρίτους, ούτε εκχωρείται ή παραχωρείται με οποιοδήποτε τρόπο για ασφάλεια ή εγγύηση. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του συνεταιρισμού ως τρίτου:

α) χρημάτων που λήφθηκαν ως δάνειο για μέλος του και
β) απαιτήσεων για παροχές σε είδος του συνεταιρισμού στα μέλη του.
Επιτρέπεται η ενεχυρίαση των συνεταιριστικών μερίδων για την εξασφάλιση πιστώσεων παρεχομένων από την Τράπεζα αποκλειστικά προς τα μέλη της, στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών τους, τηρουμένων των τυχόν τιθεμένων από την Τράπεζα της Ελλάδος ειδικών κατά περίπτωση ορίων.
9. α. Ο Συνεταιρισμός έχει δικαίωμα να κατάσχει την ή τις συνεταιριστικές μερίδες του συνεταίρου για χρέη αυτού προς το Συνεταιρισμό, από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτά προέρχονται .
β. Ο Συνεταιρισμός έχει το δικαίωμα να συμψηφίζει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Συνεταίρων με τις συνεταιριστικές μερίδες (υποχρεωτική και προαιρετικές), χωρίς κανένα περιορισμό. Ο συμψηφισμός γίνεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Συνεταιρισμού απέναντι στον Συνεταίρο και τη διασφάλιση και κατοχύρωση των συμφερόντων του.
10. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να εκδίδει ονομαστικά ομόλογα (ΕΚΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ) με περιορισμούς ως προς τη μεταβίβασή τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αποκτώντες αυτά ανήκουν στην κατηγορία των προσώπων τα οποία, κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 3601/2007, επιτρέπεται να συναλλάσσονται με την Τράπεζα, με δυνατότητα μετατροπής των εν λόγω ομολόγων σε συνεταιριστικές μερίδες, τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 1667/1986 και των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 22 του Καταστατικού της Τράπεζας. Για τον προσδιορισμό της τιμής μετατροπής του ομολόγου σε συνεταιριστική μερίδα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1667/1986 για την κτήση συνεταιριστικών μερίδων, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας. Το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα μετατροπής των άνω ομολόγων σε συνεταιριστικές μερίδες δύναται να ασκήσει και άλλο πρόσωπο καθοριζόμενο από τον ομολογιούχο συνεταίρο, είτε κατά την απόκτηση από τον ομολογιούχο συνεταίρο του ομολόγου, είτε οποτεδήποτε μεταγενέστερα πριν από τη λήξη του ομολόγου, με σχετική έγγραφη αίτηση- δήλωσή του προς την Τράπεζα. Κατά το χρόνο της απόκτησης από το εν λόγω πρόσωπο της ιδιότητας του συνεταίρου πρέπει να πληρούνται για το εν λόγω πρόσωπο οι προϋποθέσεις που θέτουν οι κανόνες του Ν. 1667/1986 για την απόκτηση της συνεταιριστικής ιδιότητας, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας. Έτσι επιτρέπεται οι συνεταίροι να αποκτήσουν ομόλογα και στο όνομα ανηλίκων τέκνων, τα οποία θα γίνουν συνεταίροι (μέλη) της Τράπεζας όταν αυτά ενηλικιωθούν. Η άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των άνω ομολόγων σε συνεταιριστικές μερίδες, καθώς και η μεταβίβαση του δικαιώματος αυτού απαλλάσσονται παντός φόρου ή τέλους (παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 1667/1986). Το ως άνω δικαίωμα της Τράπεζας να εκδίδει τα προαναφερόμενα ονομαστικά ομόλογα, με δυνατότητα μετατροπής τους σε συνεταιριστικές μερίδες, ασκείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, στην οποία καθορίζεται και κάθε σχετική πρακτική λεπτομέρεια σχετικά με την έκδοση και τη μετατροπή των άνω ομολόγων σε συνεταιριστικές μερίδες, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των προαναφερόμενων νόμων και του καταστατικού της Τράπεζας.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

 1. Στην αρχή κάθε χρόνου το διοικητικό συμβούλιο, καθορίζει το ποσό της εισφοράς καθώς και τη συνολική αξία διάθεσης των συνεταιριστικών μερίδων. Ο καθορισμός της εισφοράς γίνεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα της αμέσως προηγούμενης χρήσης, τη γενική οικονομική θέση και προοπτική του Συνεταιρισμού σύμφωνα με τις μεθόδους αποτίμησης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
 2. Ο νεοεισερχόμενος εταίρος υποχρεούται κατά την είσοδό του να καταβάλλει, εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Σε κάθε περίπτωση κατά τον ως άνω υπολογισμό θα πρέπει να αφαιρείται το ποσό κατά το οποίο οι σχηματισμένες προβλέψεις υπολείπονται των απαιτούμένων, σύμφωνα με την κατά το άρθρο 3 β παρ. 3 (β) του Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ Α΄ 169) έκθεση των ορκωτών ελεγκτών και τη σύμφωνα γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαφορά αυτή.
 3. Ως μέθοδος αποτίμησης της κατά την παράγραφο 1 εισφοράς χρησιμοποιείται ο μέσος όρος που προκύπτει με βάση τις μεθόδους : α) πραγματική καθαρή θέση συν κεφαλαιοποίηση της μέσης ετήσιας υπερπροσόδου της τελευταίας πενταετίας και β) πραγματική καθαρή θέση συν κεφαλαιοποίηση της πιθανολογούμενης υπερπροσόδου της προσεχούς πενταετίας. Η παραπάνω αποτίμηση θα πιστοποιείται από Ορκωτούς Ελεγκτές.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται με την παρακράτηση ποσοστού τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών κάθε χρήσης. Η παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεματικού έχει εξισωθεί με τη συνολική αξία της ονομαστικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων και της υπεραξίας των συνεταιριστικών μερίδων.
Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο που προορίζεται για την κάλυψη ενδεχομένων ζημιών του συνεταιρισμού, χρησιμοποιείται στις εργασίες του και μόνο μετά τη διάλυση του συνεταιρισμού διανέμεται μεταξύ των συνεταίρων που υπάρχουν τότε ή των κληρονόμων τους, ανάλογα με τις μερίδες που έχει καθένας.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

 1. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη του συνεταιρισμού, παρακρατείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού που χρησιμοποιείται για την πληρωμή της προβλεπόμενης από το άρθρο 39 του παρόντος αποζημίωσης εξερχόμενων.

Σε υπομερίδα του ίδιου λογαριασμού πιστώνονται και τα εισπραττόμενα από τα νεοεγγραφόμενα μέλη ποσά για υπεραξία της συνεταιριστικής μερίδας (άρθρο 22, παρ.4 εδ. β), όπως κατ’ έτος καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος και χρησιμοποιούνται για τον αυτό σκοπό.

 1. Έκτακτα αποθεματικά μπορούν να σχηματίζονται, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, και για άλλους, συγκεκριμένους πάντοτε σκοπούς, οριζομένων με την ίδια απόφαση και των όρων και προϋποθέσεων χρησιμοποίησής τους.
 2. Όλα τα έκτακτα αποθεματικά, εφόσον παρέχεται δυνατότητα και δεν δυσχεραίνεται η πραγμάτωση του σκοπού τους, χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που το καθένα χωριστά εξυπηρετεί με τη δημιουργία του εκτός και αν μεταγενέστερα αποφασίσει άλλως η Γενική Συνέλευση και διαφοροποιήσει τη χρήση του.
 3.  
 4.  
 5. ΑΡΘΡΟ 26ο
 6. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

1.Το ποσό που εισπράττεται από τους συνεταίρους για δικαίωμα εγγραφής αποτελεί ειδικό αποθεματικό του συνεταιρισμού και χρησιμοποιείται για τις εργασίες του.

 1. Ειδικά αποθεματικά μπορούν να σχηματιστούν και από άλλες πηγές και για άλλους σκοπούς με εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

 1. Ο συνεταιρισμός, αφού εξασφαλισθεί η απαιτούμενη άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, αποδέχεται καταθέσεις όσων έχουν καταστεί μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
 2. Τα ποσά των καταθέσεων είναι τοκοφόρα από την επομένη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα μέχρι την ημέρα ανάληψής τους. Όταν η κατάθεση γίνεται με επιταγή ή άλλο τίτλο, η τοκοφορία αρχίζει την επομένη, από την είσπραξη του ισόποσου της, εργάσιμη ημέρα. Οι τόκοι υπολογίζονται ανά εξάμηνο, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Τράπεζα της Ελλάδος κλπ.).
 3. Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις αποδοχής, τήρησης και αξιοποίησης των καταθέσεων, καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.
 4.  
 5.  
 6. ΑΡΘΡΟ 28o

ΔΑΝΕΙΑ

 1. Ο συνεταιρισμός μπορεί να λαμβάνει δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους πιστωτικούς φορείς ή πηγές, προκειμένου να ενισχύσει τα απαιτούμενα για τις εν γένει εργασίες του κεφάλαια.
 2. Τα όρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις δανειοδότησης, καθώς και ο σκοπός και η αξιοποίηση κάθε δανείου, καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 29o
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ειδικά η πρώτη διαχειριστική περίοδος που αρχίζει από τη σύσταση του συνεταιρισμού λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

 1. Ο συνεταιρισμός εφαρμόζει πλήρες λογιστικό σύστημα, όπως προβλέπεται για πιστωτικούς συνεταιρισμούς και πιστωτικά ιδρύματα, το οποίο εκσυγχρονίζεται και προσαρμόζεται εκάστοτε προς τις εξελίξεις της λογιστικής επιστήμης, της τεχνολογίας (μηχανογράφηση κλπ.) και της νομοθεσίας.
 2.  
 3.  
 4. ΑΡΘΡΟ 30o
 5. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης.
Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει:
α) Τον ισολογισμό.
β) Το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.
γ) Τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
δ) Το προσάρτημα.

 1. Οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.
 2. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τίθενται στη διάθεση των συνεταίρων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης.
 3. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και η έγκριση Ορκωτών Ελεγκτών δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση τους από τη γενική συνέλευση, σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Σερρών, όπου και η έδρα του συνεταιρισμού.
 4. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης ελέγχονται από αναγνωρισμένους Ορκωτούς Ελεγκτές.

ΑΡΘΡΟ 31o
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

 1.  
 2. Ο συνεταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά ετήσια κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ο χρόνος έναρξης και ο τρόπος καταβολής των μερισμάτων καθορίζεται από τη γενική συνέλευση ή από το διοικητικό συμβούλιο κατ’ εξουσιοδότησή της.
 3. Από τα καθαρά κέρδη του συνεταιρισμού που προκύπτουν σε κάθε χρήση, αφού αφαιρεθούν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (αφορολόγητα αποθεματικά, φόροι κλπ.) διατίθενται:

α) Ποσοστό δέκα στα εκατό (10%) τουλάχιστο για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 24.
β) Ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) τουλάχιστο για έκτακτο αποθεματικό, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 25.

 1. Το μετά την αφαίρεση των παραπάνω ποσών, απομένον υπόλοιπο καθαρών κερδών, διατίθεται από τη γενική συνέλευση:

α) Για το σχηματισμό των άλλων εκτάκτων ή ειδικών αποθεματικών, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.2 και 26 παρ.2 του παρόντος.
β) Για τη διανομή στους συνεταίρους.

 1. Το ποσό που διανέμεται, στρογγυλοποιημένο σε δεκάδα, καταβάλλεται στους συνεταίρους ανάλογα με τις μερίδες που διαθέτουν και ανάλογα του χρόνου εξόφλησης αυτών. Εφόσον η εξόφληση των μερίδων έγινε κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου η συμμετοχή στο μέρισμα είναι ανάλογη των μηνών που υπολείπονται από τον επόμενο της εξόφλησης μήνα. Για τις μερίδες που εξοφλήθηκαν τον Δεκέμβριο δεν καταβάλλεται μέρισμα της απολογιζομένης περιόδου.

Η πληρωμή του μερίσματος στους συνεταίρους που διατηρούν λογαριασμό κατάθεσης στο συνεταιρισμό γίνεται με πίστωση του λογαριασμού αυτού, εκτός αν οι ίδιοι επιλέξουν άλλα από τους εφαρμοζόμενους τρόπους πληρωμής. Στους συνεταίρους που από οποιαδήποτε αιτία, διατηρούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τον συνεταιρισμό η πληρωμή του μερίσματος γίνεται με πίστωση των οφειλών αυτών.

 1. Τυχόν ποσό κέρδους που απομένει μετά την καταβολή και των μερισμάτων, μεταφέρεται στη νέα χρήση και ενσωματώνεται στα κατά το κλείσιμό της διανεμόμενα στους συνεταίρους καθαρά κέρδη της που προσαυξάνονται ανάλογα.

ΑΡΘΡΟ 32o
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ

 1. Τυχόν ζημιές που προκύπτουν στο τέλος διαχειριστική χρήσης, μπορούν, αν το αποφασίσει η γενική συνέλευση, να καλυφθούν με τη χρησιμοποίηση κάθε είδους διατιθεμένων κεφαλαίων του συνεταιρισμού, καθώς και με επιβολή, κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους.
 2. Αν ο συνεταιρισμός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρησή του γενική συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους.

Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη κατ’ αναλογία των συνεταιριστικών μερίδων, αν το αποφασίσει η γενική συνέλευση με την απαρτία του άρθρου 20 παρ.3 του παρόντος και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού.
Πίνακας για τις έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν υποβάλλεται αμέσως από το διοικητικό συμβούλιο στο Ειρηνοδικείο Σερρών για να κηρυχθεί εκτελεστός.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 33o
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 1. Ο συνεταιρισμός διαλύεται αν:

α) Τα μέλη του μειωθούν κάτω των δέκα (10).
β) Αποφασίσει έγκυρα η γενική συνέλευση.
γ) Κηρυχθεί σε πτώχευση.

 1. Η διάλυση καταχωρίζεται στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών, όπου είναι η έδρα του συνεταιρισμού.
 2. Αν ο συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία του εμπορικού νόμου.

Ο συνεταιρισμός κηρύσσεται σε πτώχευση στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 11 του ν.1667/86, όπως ισχύει.
α) Με αίτηση οποιουδήποτε δανειστή, αν το διοικητικό συμβούλιο δεν συγκαλεί τη γενική συνέλευση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς και
β) με αίτηση του συνεταιρισμού ή οποιουδήποτε δανειστή αν η επιβολή της έκτακτης εισφοράς αποτύχει.
Αρμόδιο για την πτώχευση δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο Σερρών και ο Ειρηνοδίκης εκτελεί καθήκοντα εισηγητή δικαστή, ενώ σύνδικος ορίζεται ο υποδεικνυόμενος από την πλειοψηφία των πιστωτών, εκτός αν σπουδαίος λόγος δεν το επιτρέπει.

 1. Τη διάλυση του συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση, η οποία διενεργείται από δύο (2) ειδικούς συμβούλους εκκαθάρισης που προσλαμβάνονται γι’ αυτό τον σκοπό.
 2. Ο συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυση του, εφόσον διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται στους συνεταίρους ανάλογα με τις μερίδες τους.

 

  ΑΡΘΡΟ 34o
ΑΝΑΒΙΩΣΗ

 1.  
 2. Αν ο συνεταιρισμός διαλυθεί λόγω πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωση του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που καταχωρίζεται στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών και εφόσον τηρηθούν οι σχετικές διαδικασίες αποκατάστασης πτωχού.
 3. Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού για το λόγο του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 33 του παρόντος, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των δέκα πέντε (15) μελών που απαιτούνται για τη σύσταση του συνεταιρισμού και ακολουθήσει μέσα σε ένα μήνα απόφαση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται εκτάκτως προκειμένου να αποφασίσει για την αναβίωσή του.
 4. Σε περίπτωση αναβίωσης, λογίζεται ότι ο συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί.

Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανομή υπολοίπου στους συνεταίρους.
4. Βασική προϋπόθεση για την αναβίωση είναι η προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35o
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο συνεταιρισμός τηρεί βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.
Επίσης τηρεί υποχρεωτικά:
α) Βιβλίο μητρώου των μελών, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, ο αριθμός μερίδων και η αξία τους, καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής του μέλους. Το ως άνω Μητρώο των μελών τηρείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Η τήρηση του ηλεκτρονικού Μητρώου ελέγχεται από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Βιβλίο πρακτικών γενικής συνέλευσης.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
Όλα τα βιβλία της παραγράφου αυτής, πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από τον Ειρηνοδίκη Σερρών.

 

ΑΡΘΡΟ 36o
ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

 1.  
 2. Ο συνεταιρισμός μόνο προς τα μέλη του χορηγεί δάνεια και μόνο υπέρ αυτών παρέχει εγγυήσεις, ασφάλειες και άλλες οικονομικές διευκολύνσεις. Το είδος, το ύψος και οι όροι καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.
 3. Το ύψος των πάσης φύσεως πιστωτικών διευκολύνσεων και συμμετοχών στον ίδιο συνεταίρο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ποσοστό, επί των ιδίων κεφαλαίων του συνεταιρισμού, που ορίζουν οι διατάξεις των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύουν.
 4. Για τα χορηγούμενα δάνεια κλπ. ο συνεταιρισμός διασφαλίζεται κατά τη κρίση του διοικητικού συμβουλίου:

α) Με την προσωπική εγγύηση ενός ή περισσοτέρων φερέγγυων προσώπων.
β) Με την ενεχυρίαση αξιογράφων  (επιταγές, συναλλαγματικές, μετοχές, ομόλογα, Ε.Γ. κ.λ.π.).
γ) Με εγγραφή Α προσημείωσης ή Α υποθήκης σε ακίνητα των οποίων η αξία, προσδιοριζόμενη από όργανα της εμπιστοσύνης του συνεταιρισμού αλλά με δαπάνη του δανειοδοτούμενου, θα είναι κατά πενήντα στα εκατό (50%) τουλάχιστον μεγαλύτερη του αντίστοιχου δανείου, ασφαλείας κλπ.

 1. Αν γενικότερες συνθήκες διαμορφώνουν στον πιστωτικό χώρο ευνοϊκότερους όρους ως προς τη σχέση δανεισμού και αξίας ενεχύρου ή υποθηκευμένου ακινήτου (περ. γ προηγούμενης παραγράφου), μπορεί το διοικητικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του να εναρμονίσει προς τη γενικότερη τακτική τις ενέργειες του συνεταιρισμού και να φέρει το θέμα αμέσως στην γενική συνέλευση για έγκριση χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.
 2. Η επιλογή των παρεχομένων διασφαλίσεων γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο ή με εξουσιοδότησή του, από υπηρεσιακά στελέχη του συνεταιρισμού, εφαρμόζονται δε χωρίς διακρίσεις σε κάθε όμοια περίπτωση.
 3. Για την ικανοποίηση των αιτημάτων δανειοδότησης κλπ. ακολουθείται η σειρά υποβολής των σχετικών αιτημάτων. Παρέκκλιση από τη σειρά προτεραιότητας συγχωρείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως θέματα υγείας κλπ. και πάντοτε με αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη απόφαση του αρμοδίου για την έγκριση οργάνου.
 4. Δάνεια μεσομακροπρόθεσμα χορηγούνται μόνο αν υπάρχουν αντίστοιχης διάρκειας καταθέσεις στον συνεταιρισμό και είναι διαθέσιμα ανάλογα κεφάλαια. Τα δάνεια της κατηγορίας αυτής χορηγούνται μόνο με εμπράγματη ασφάλεια.
 5. Τα δάνεια επιστρέφονται στον συνεταιρισμό κατά τη λήξη τους. Αν όμως δεν χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό που χορηγήθηκαν ή έχουν ελαττωθεί οι παρασχεθείσες διασφαλίσεις, ο συνεταιρισμός μπορεί να ζητήσει την επιστροφή τους και πριν από τη λήξη.

 

ΑΡΘΡΟ 37o
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

 1. Ο συνεταιρισμός μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 παρ.3 του παρόντος, να συγχωνευθεί με άλλο ή με άλλους συνεταιρισμούς. Για τη συγχώνευση των συνεταιρισμών απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Ν. 1667/1986, όπως ισχύει, απόφαση όλων των Γ.Σ. των συγχωνευόμενων συνεταιρισμών.
 2. Το καταστατικό του νέου συνεταιρισμού που θα προκύψει από την συγχώνευση καταχωρίζεται στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου εκείνου στην περιφέρεια του οποίου θα έχει την έδρα του.
 3. Από την καταχώριση αυτή ο νέος συνεταιρισμός υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεταιρισμών που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο συνεταιρισμό χωρίς διακοπή.
 4. Βασική προϋπόθεση της συγχώνευσης είναι η προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 38o
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 1. Τα θέματα του προσωπικού του συνεταιρισμού ρυθμίζει εσωτερικός κανονισμός που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση. Μέχρι να καταρτισθεί και εγκριθεί ο κανονισμός, το διοικητικό συμβούλιο αντιμετωπίζει κατά την κρίση του και ανάλογα με τις ανάγκες του συνεταιρισμού τα συναφή προβλήματα (προσδιορισμός θέσεων εργασίας, διαδικασία πρόσληψης, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προσλαμβανομένων, καθορισμός αμοιβής κλπ.) σε όλη τους την έκταση.
 2. Οι υπάλληλοι του συνεταιρισμού προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες του με απόλυτα αξιοκρατικά κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση οι προσλαμβανόμενοι διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ενός (1) έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 39o
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

1. Κάθε χρόνο το διοικητικό συμβούλιο, καθορίζει το ύψος αποζημίωσης εξερχόμενων που καταβάλλεται στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται, στους κληρονόμους του αποβιώσαντος συνεταίρου, αν κανένας τους δεν αποκτά την ιδιότητα του μέλους του συνεταιρισμού καθώς και σε κάθε περίπτωση εξόφλησης συνεταιριστικής μερίδας από το συνεταιρισμό. Η αξία αυτή, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 παράγραφος 2 περ. ιβ και ιγ του παρόντος καταστατικού, καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Ως αποζημίωση νοείται η αξία της συνεταιριστικής μερίδας που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του πιστωτικού συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η αξία αυτή αναπροσαρμόζεται με τη μέθοδο αποτίμησης που αναφέρεται στο 23 του παρόντος καταστατικού. Επιπλέον η απόδοση της υπεραξίας αυτής στο συνεταίρο θα τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δε θίγονται οι υποχρεώσεις του συνεταιρισμού που συναρτώνται με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του, βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων εποπτείας. Σε κάθε περίπτωση κατά τον ως άνω υπολογισμό θα πρέπει να αφαιρείται το ποσό κατά το οποίο οι σχηματισμένες προβλέψεις υπολείπονται των απαιτουμένων, σύμφωνα με την κατά το άρθρο 18 παρ. 5 του Ν. 2076/92 (ΦΕΚ Α΄ 130), που προστέθηκε με το άρθρο 38 παρ. 3β του Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ Α΄ 169), την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών και τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαφορά αυτή.
3. Σε κάθε περίπτωση η απόδοση της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από το νόμο και την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

ΑΡΘΡΟ 40o
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ

 1. Ο συνεταιρισμός μπορεί να συμμετέχει σε ένωση πιστωτικών συνεταιρισμών που έχει έδρα στους νομούς που περιφερειακά υπάγεται σύμφωνα με την παραγ.1 του άρθρου 12 του Ν.1667/86, όπως ισχύει.
 2. Επίσης μπορεί να συμμετέχει σε ομοσπονδία συνεταιρισμών σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.1667/86, όπως ισχύει.
 3. Η εκλογή των αντιπροσώπων στην ένωση και στην ομοσπονδία μπορεί να γίνεται με την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, η δε σχετική διαδικασία (υποβολή υποψηφιοτήτων, ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών αντιπροσώπων κλπ.) εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

 

ΑΡΘΡΟ 41o
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Η γενική συνέλευση και το διοικητικό συμβούλιο μπορούν για την μελέτη και αντιμετώπιση θεμάτων του συνεταιρισμού που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, να συγκροτούν επιτροπές, οι οποίες βασικά απαρτίζονται από συνεταίρους, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή και τρίτων προσώπων εξειδικευμένων στα υπό εξέταση θέματα.

 

ΑΡΘΡΟ 42o
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι δημόσιες γνωστοποιήσεις του συνεταιρισμού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που από τον νόμο ή από ειδικές διατάξεις του παρόντος προβλέπεται διαφορετικά, γίνονται με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης σε ειδική θέση στα γραφεία του ή με δημοσίευσή τους σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες των Σερρών.

 

ΑΡΘΡΟ 43o
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο συνεταιρισμός έχει στρογγυλή σφραγίδα στην οποία αναγράφεται κυκλικά η πλήρης επωνυμία του και στο κέντρο της φέρει το έμβλημα του συνεταιρισμού, εφόσον έχει καθοριστεί.

 

ΑΡΘΡΟ 44o
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Οι συνεταίροι που έχουν εξοφλήσει ή που θα εξοφλήσουν τη συνεταιριστική μερίδα και τις λοιπές υποχρεώσεις τους (δικαίωμα εγγραφής κλπ.) προς τον συνεταιρισμό μέχρι την προηγούμενη από τη γενική συνέλευση των μετόχων ημέρα, καθίστανται οριστικά μέλη του συνεταιρισμού και θα έχουν όλα ανεξαίρετα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο και το καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ 45o
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διατάξεις του καταστατικού και διαδικασίες για την εφαρμογή των οποίων απαιτείται η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, εφαρμόζονται αφού πρώτα παρασχεθεί η έγκριση αυτή.
Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος ή η γνωστοποίηση σε αυτή της τροποποίησης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 2076/92 σε συνδυασμό με την παραγρ. Α1 (β) της ΠΔ/ΤΕ 2258/93, όπως ισχύει.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 46o
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 1. Για την αντιμετώπιση των θεμάτων που δεν προβλέπονται στο παρόν, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις του Ν.1667/86, όπως έχει τροποποιηθεί με  το άρθρο 27 παρ. 23, 24 και 25 του Ν.2166/93, και με το άρθρο 3 του Ν. 2515/97, οι διατάξεις του Ν.2076/1992, η 2258/93 ΠΔ/ΤΕ, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι διατάξεις του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.
 2. Οι έννοιες των όρων «Συνεταίρος» και «Μέλος» που χρησιμοποιούνται στο καταστατικό είναι ταυτόσημοι.
 3. Εάν από αρμόδιο δικαστήριο κριθεί ανίσχυρη, άκυρη ή ακυρώσιμη οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος, δεν επηρεάζεται από την αιτία αυτή το κύρος των λοιπών διατάξεων, οι οποίες εφαρμόζονται κανονικά.
 4. Μετά την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, εφεξής στο παρόν Καταστατικό όπου αναγράφεται Συνεταιρισμός νοείται το εγκριθέν συνεταιριστικό πιστωτικό ίδρυμα, καταργούμενων διατάξεων και άρθρων που δε συνάδουν πλέον σε αυτήν τη νέα νομική μορφή.

 

ΑΡΘΡΟ 47o
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1.  
 2. Η προσωρινή διοικητική επιτροπή την οποία εξέλεξε η ιδρυτική συνέλευση της 29-11-1994, που είχε αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου, άσκησε τα καθήκοντά της και διοίκησε και εκπροσώπησε τον συνεταιρισμό, δικαστικά και εξώδικα, σε όλες τις σχέσεις, μέχρι την 20 Οκτωβρίου 1995, ημέρα που συγκάλεσε  Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται και εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη.
 3. Η Γενική Συνέλευση που ενήργησε τις αρχαιρεσίες αυτές, συγκλήθηκε από την προσωρινή διοικητική επιτροπή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των έξη (6) μηνών το αργότερο από την έγκριση του καταστατικού και απαρτίστηκε από τα ιδρυτικά μέλη και όσους μέχρι τη σύγκλησή της θα είχαν υποβάλλει αίτηση εγγραφής που θα έχει γίνει δεκτή από την προσωρινή διοικητική επιτροπή και έχουν εξοφλήσει την συνεταιριστική τους μερίδα.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 48o
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΡΘΡΑ 16,17 ΚΑΙ 18
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Με βάση την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 1667/96, η οποία προστέθηκε με την παρ.  6 του άρθρου 17 του Ν. 3156/2003,   τα άρθρα 16, 17 και 18, που αφορούν την εκλογή, συγκρότηση λειτουργία κλπ. του Εποπτικού Συμβουλίου, καταργούνται μετά την 10-11-2004, διότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα  με βάση την υπ’ αριθμ. 166/1/23-12-2003 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Τ.Π.Θ) της Τράπεζας της Ελλάδος. Το Εποπτικό Συμβούλιο που έχει εκλεγεί από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την λήξη της θητείας του στις 10-11-2004.
Ο αναφερόμενος στο παρόν συνεταιρισμός, όπως τροποποιήθηκε με βάση τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του καταστατικού,  είναι το ίδιο σε εξακολούθηση νομικό πρόσωπο με την «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ.», μετά την άδεια λειτουργίας του συνεταιρισμού ως πιστωτικό ίδρυμα, με βάση την  υπ’ αριθμ. 166/1/23-12-2003 απόφαση της Ε.Τ.Π.Θ. της Τράπεζας της Ελλάδος και κατά συνέπεια αποτελεί η «Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών Συν.ΠΕ.», υποκείμενο  δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του παραπάνω συνεταιρισμού, υπεισερχόμενη σε όλα τα δικαιώματα και αναδεχόμενη όλες τις υποχρεώσεις του, τα δε καταστατικά του όργανα συνεχίζουν αυτοδικαίως να ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους και οι Συνεταίροι  εξακολουθούν  να είναι φορείς των ιδίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπου ορίζεται σε κάθε περίπτωση από το καταστατικό και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
Το τροποποιημένο καταστατικό του «Αστικού Πιστωτικού Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Ν. Σερρών – ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.ΠΕ.», που αποτελείται από σαράντα οκτώ (48) άρθρα, εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της στις 26/06/2013.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.