Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε.» που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2019 και σύμφωνα με το καταστατικό της τράπεζας, ανακοινώνεται στα μέλη ότι οι αρχαιρεσίες της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 19η Ιουνίου 2019.

Χώρος διεξαγωγής της Γ.Σ. ορίζεται η αίθουσα συνεδρίων του Ξενοδοχείου «ΕΛΠΙΔΑ RESORT» στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων, στις Σέρρες.
Για την διεξαγωγή των εκλογών ορίσθηκαν οκτώ εκλογικά τμήματα.

Για την εξυπηρέτηση των μελών -εκλογέων στις Σέρρες πέντε εκλογικά τμήματα θα βρίσκονται στις Σέρρες και ειδικότερα στην αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου «ΕΛΠΙΔΑ RESORT» στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων.

Για την εξυπηρέτηση των μελών- εκλογέων στην Πιερία τρία εκλογικά τμήματα θα βρίσκονται στην Κατερίνη και στο ισόγειο του κτηρίου όπου στεγάζεται το Επιμελητήριο Πιερίας στην οδό 28ης Οκτωβρίου αριθ. 9.

Και για τις δύο πόλεις (Σέρρες και Κατερίνη) η εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει 12 ώρες και ειδικότερα από ώρας 09:00 μέχρι ώρας 21:00 της 19ης Ιουνίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ή εγγράφου που αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητα του μέλους – εκλογέα.

Σέρρες, 06-06-2019
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αλέξανδρος Ν. Χατζηδημητρίου

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 25-04-2019 και σύμφωνα με το καταστατικό της τράπεζας, καλούνται τα μέλη της σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 05-06-2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:00 π.μ στο Κεντρικό Κατάστημα της Συνεταιριστικής Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Βασιλείου και Νικ. Πλαστήρα στις Σέρρες, για την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης και τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων.
 Ο χώρος ή οι χώροι διενέργειας των αρχαιρεσιών θα γνωστοποιηθούν προς τα μέλη με ανακοίνωση στον Τύπο και στα καταστήματα της Τράπεζας.
 Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που έλαβε χώρα την 30-05-2018.
 Τα φυσικά πρόσωπα μέλη συμμετέχουν και ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Φυσικά πρόσωπα που κατέχουν πάνω από είκοσι (20) μερίδες μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίσουν με εξουσιοδότηση.
 Τα Νομικά πρόσωπα- μέλη του Συνεταιρισμού που δεν έχει λήξει η νομιμοποίησή τους, μπορούν να συμμετέχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση δια των Νόμιμων εκπροσώπων τους ή με αντιπρόσωπο, που θα εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο. Για τα δε Νομικά πρόσωπα – μέλη που έχει λήξει η νομιμοποίησή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να ανανεωθεί η νομιμοποίησή τους.
 Απαραίτητη είναι η προσκόμιση Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ή εγγράφου που αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά του.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την 12-06-2019 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την 19-06-2019 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα.
Σέρρες 25-04-2019


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αλέξανδρος Ν. Χατζηδημητρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ELPIDA RESORT, στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση εγγραφής νέων μελών.

Θέμα 2ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων κατά Δ.Π.Χ.Α. για την εταιρική χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Θέμα 3ο : Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2018 έως 31-12-2018 και καθορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης από 01-01-2019 έως 31-12-2019.

Θέμα 4ο: Έγκριση όλων των παρά του Δ.Σ. γενομένων πράξεων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα και Λοιπές Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί οριστικά την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.

Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως.
Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες.

Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους με τα νόμιμα έγγραφα εκπροσώπησης.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Σέρρες, 29/05/2019

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αλέξανδρος Ν. Χατζηδημητρίου

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Εντός του 2019 θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε..
Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., κατά τη συνεδρίαση αυτής την 27-03-2019 αποφάσισε να θέσει, τις κάτωθι προϋποθέσεις καταλληλότητας και κωλύματα για όσους ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της στις επερχόμενες εκλογές.


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα εξής κριτήρια καταλληλότητας:
1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι με τριετή εμπειρία σε συναφή δραστηριότητα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή να είναι επιχειρηματίες, με πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα και ο μέσος όρος του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης τους την τελευταία τριετία να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 150.000 ευρώ, ή να απασχολούν στην επιχείρηση τους κατ΄ ελάχιστον πέντε εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας την τελευταία τριετία. Τα ανωτέρω θα πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο της υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας τους.
2. Να προσκομίσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκει ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών, αυτές να είναι ρυθμισμένες, με την προσκόμιση σχετικού παραστατικού ρύθμισης.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ :
Να μην συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα που προβλέπονται στο ισχύον καταστατικό της τράπεζας και το νόμο, όπως τα παρακάτω αναφερόμενα:
α) Καθυστερούν την επιστροφή (εξόφληση), στον Συνεταιρισμό δανείων, πέραν του εξαμήνου από τη λήξη τους.
β) Ασκούν ατομική ή εταιρική επιχείρηση όμοια με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού ή είναι Μέλη στα όργανα διοίκησης ή Υπάλληλοι άλλων φορέων, οι οποίοι ασκούν παρεμφερείς προς τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού εργασίες.
γ) Καταδικάστηκαν, τελεσίδικα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, πλαστογραφία, απάτη, εγκλήματα περί το νόμισμα, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τοκογλυφία (προσκόμιση σχετικού ποινικού μητρώου).
δ) Βρίσκονται, λόγω δανείων σε καθυστέρηση ή άλλων οικονομικών οφειλών, σε αντιδικία με το Συνεταιρισμό ενώπιον οποιουδήποτε Ποινικού – Αστικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου.
ε) Έχει η ατομική τους επιχείρηση ή η εταιρεία στην οποία συμμετέχουν ως μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή είναι διαχειριστές της ή εταίροι με ποσοστό άνω του 5%, ληξιπρόθεσμες και απαιτητές δόσεις δανείων ή πιστώσεων προς το Συνεταιρισμό.
στ) Έχουν καταχωρηθεί στις λίστες του Τειρεσία (Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε.) ή άλλου φορέα που θα τον αντικαταστήσει για απλήρωτες επιταγές, συναλλαγματικές ή ανεξόφλητες διαταγές πληρωμής που στο σύνολό τους θα υπερβαίνουν τις 5 για κάθε μία περίπτωση.
Περαιτέρω κωλύματα για την υποβολή υποψηφιότητας ως μέλος του Δ.Σ.
1. Να μην οφείλουν στα Τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδος, είτε ως πιστούχοι είτε ως εγγυητές, δάνεια, εκτός αν οι οφειλές είναι ρυθμισμένες και τηρείται η ρύθμιση. Δεν λαμβάνονται υπόψη εγγυήσεις που αφορούν προσωπικά δάνεια μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
2. Να μην συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε επιχειρήσεις ή εταιρίες, με αντικείμενο τα τυχερά παίγνια πάσης φύσεως είτε αυτοί είτε ο σύζυγος είτε συγγενής εξ αίματος τους μέχρι β΄ βαθμού. Εξαιρείται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις συνεργασίας με τον ΟΠΑΠ.
3. Να μην συμμετέχουν είτε αυτοί είτε ο σύζυγος είτε συγγενής εξ αίματος τους μέχρι β΄ βαθμού, με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται και έχουν ως αντικείμενο τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) και γενικότερα σε οποιαδήποτε επιχείρηση έχει σχέση με τον έγγραφο και ηλεκτρονικό τύπο στην Ελλάδα.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν από τη επομένη της δημοσιεύσεως της παρούσας τα εξής δικαιολογητικά στην επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.:
1. Βιογραφικό.
2. Τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών ή αποδεικτικά έγγραφα της πενταετούς τουλάχιστον επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, του τζίρου και του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρησή τους.
3. Ποινικό Μητρώο.
4. Υπεύθυνη δήλωση μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των ανωτέρω κωλυμάτων.
5. Κατάθεση παράβολου 50€.
Προκειμένου για νομικά πρόσωπα κάθε μορφής η υποψηφιότητα για την εκλογή ως μέλος του Δ.Σ. θέτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού ή άλλα μέλη του Συμβουλίου ή των οργάνων τους που ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου γι’ αυτό οργάνου του νομικού προσώπου.


Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην γραμματεία της Τράπεζας μέχρι την 28-05-2019, αρμόδια υπάλληλος παραλαβής είναι η κ. Χρύσα Βούρκου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για την διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων δύναται να ζητήσει και κάθε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό από τους υποψηφίους.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23210-98037, αρμόδια κ. Χρύσα Βούρκου.

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012